Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Изтича срокът за фермерите да изберат реда за облагане на доходите си

Доходите на физическите лица земеделски стопани се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С данък върху общата годишна данъчна основа, ако не са търговци по смисъла на Търговския закон или не са избрали да се облагат по реда предвиден в ЗДДФЛ за едноличните търговци.

В тези случаи, при определянето на облагаемия доход те имат право на:

  • – 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи. Те трябва да са придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност
  • – 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи. Те трябва да са придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им, както следва:

  • –  Ако през текущата година са се облагали по общия ред имат право да изберат от следващата година да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци. Правото на избор в този случай се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на текущата година Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години;
  • –  Ако през текущата година са се облагали с данък върху годишната данъчна основа и вече е изтекъл 5 – годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:
  • – да продължат да се облагат по същия ред, като за целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ;
  • – да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ. В този случай, правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на годината

Регистрираните като земеделски стопани физически лица  не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа по реда на 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните земеделски стопани могат да изберат за годината на регистрацията им да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за същата година.

В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през следващите пет данъчни години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на годината.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates