Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Условия за нов прием по Мярка 11 „Биологично земеделие“ през 2020 г.

Изминаха три години без възможност за поемане на нови ангажименти и разширяване на вече поети по Мярка 11. През 2020 се предвижда отваряне на нов прием. Планира се вече да има възможност за прием на нови бенефициенти, както и за разширяване и удължаване на вече поети ангажименти по мярката.

Новия прием е свързан с предложеното прехвърляне на 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г . към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“. Тъй като финансовият ресурс е ограничен, приемът също ще бъде ограничен до известна степен.

Най-важното ограничение ще бъде към площите, животните и пчелни семейства в преход. Те няма да бъдат подпомагани.

Бенефициентите, чиито ангажименти изтичат, ще получат правото да удължават ангажимента по съответното направление ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.

Другите съществени ограничения са насочени към размера на подпомагане.

За кандидати, които удължават  ангажимента си през кампания 2020 г. или поемат нов влизат в сила някои условия. Площи с култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения до 50 ха ще бъдат подпомагани в размер на 100% от годишното плащане на хектар. За площите над 50 ха  подпомагането ще бъде в размер на 5% от годишното плащане на хектар.

Постоянно затревените площи ще се допускат за подпомагане само в определени случаи. Ще трябва да се спазва гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение, кандидата ще трябва да има животни, преминали периода на преход. Те ще трябва да са включени в заявлението за подпомагане.

Кандидатите по направление биологично растениевъдство ще могат да добавят сертифицирани площи, които са преминали периода на преход и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов пет годишен ангажимент.

Кандидатите които удължават ангажиментите си и тези, които поемат нов ангажимент по мярката, ще могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.

Кандидатите няма да могат да заявяват постоянно затревени площи ако в заявлението за подпомагане няма сертифицирани биологични животни. Това важи за тези, които удължават ангажиментите си и за тези, които поемат нов ангажимент по мярката.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates