Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Птичи грип настъпва към страната

Птичият грип е достигнал до границите на България, има случаи в съседни страни. Това стана повод епизоотичната комисия да обяви нови мерки за предотвратяване на заразата и у нас. 

Инструкциите са най-вече към малките стопанства. Домашните птици може да се отглеждат само затворени, за да нямат контакт с диви. Така да се съхранява храната им, а за поене да се ползва питейна вода, препоръчват експерти. Ако граждани намерят умряла птица, е важно веднага да сигнализират ветеринарните власти, за да се изследва и да се пресече пътят на болестта.

 

Ето и всички мерки от заповедта, спусната от Агенцията по храните:

М Е Р К И

за предотвратяване възникването на заболяването на територията на област Пазарджик

 

        І. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици:

1. Да уведомяват незабавно, обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

2.  Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.

3. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.

         4. Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски (водоплаващи птици) с други видове домашни птици.       

       5.Да засилят охраната на животновъдния обект и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезинфекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.

6.Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.

7.Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.

8.Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.

9. Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство. 

10. Собствениците на ферми, да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.

         11.Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на инсинератора. 

12.Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици на територията на Р.България в т.ч.област Пазарджик.

ІІ. Задължение на кметовете на общини.

1. След получаване на заповед на Областен управител за свикване на общински епизоотични комисии да разпоредят свикването им и набелязване на конкретни мерки на територията на съответната община.

         2. Изпълняват изискванията на чл. 133 от Закон за ветеринарномедицинска дейност/ЗВД/.

         3. Да разпоредят на кметовете на кметства, съобразно своите правомощия :

а). Да осигурят условия за актуализация на списъците ( регистрите ) на собствениците отглеждащи домашни птици по вид, брой и адресна регистрация, а собствениците да декларират писмено отглежданите от тях птици.

б).Да оказват съдействие на ветеринарните специалисти при изпълнение на служебните им задължения.

в). Да осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общински епизоотични комисии.

   д). Да не допускат нерегламентирана търговия с птици на територията на кметството.

   е).Да запознаят по подходящ начин стопаните отглеждащи  домашни птици с приетите мерки и, че при откриване на заболели и мъртви птици да спазват правилата за лична безопасност и уведомяват обслужващият ги ветеринарен лекар.

ІІІ. Задължения на директор на ОД “ Полиция “.

1. Съвместно със служители от ОДБХ оказват съдействие на кметовете на кметства и предприемат мерки за недопускане на търговия с живи птици, яйца и продукти от животински произход на нерегламентирани пазари.

2. Осигурява охрана на птицевъдните обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването.

ІV. Директор РД “ Автомобилна администрация “ Пазарджик

При извършване на контрол на ППС, превозващи живи птици до кланица, да изискват ветеринарномедицинско свидетелство и при липсата му, да уведомяват незабавно ОДБХ на тел.034 444 212.

V. Задължения на собственици на фуражни предприятия и мелници.

1. Да закупуват фуражни компоненти и хлебно зърно от обезопасени срещу  диви мигриращи или синантропни птици складове.

2. Да не оставят фуражни компоненти и хлебно зърно на открито.

3. Да обезопасят собствените складове за съхранение на фуражни компоненти и хлебно зърно и готова продукция от достъпа на диви мигриращи или синантропни  птици.

4. Да поддържат в изправност дезинфекционни площадки и да транспортират закупен фураж и хлебно зърно  в дезинфекцирани МПС.

 

VІ. Задължения на СЛРБ:

1.     Организират засилено претърсване на стопанисваните ловни полета за откриване на трупове на диви мигриращи или синантропни птици.

2.     По време на ловни излети при откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици, същите при ползване на лични предпазни средства ( ръкавици), да бъдат поставени в непропускливи полиетиленови торби и да бъдат предоставяни на ветеринарните специалисти на територията на селището.

3.     При обработка на отстреляни,диви мигриращи или синантропни птици (за консумация и препариране) да ползват лични предпазни средства. Отстранената перушина и вътрешни органи да се изгарят или загробват на определените от кметствата места.

 

VІІ. Задължения на Директора на РДГ:

1.     Организира засилено претърсване на територията на управлението за откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици.

2.     При  обхода на територията на ДГС, ДДС и ДЛС и откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици, открилите ги служители при спазване на правила за лична безопасност  да поставят труповете им в непропускливи полиетиленови торби и предоставят на  Общинските ветеринарномедицински служители към ОДБХ.

3. Работещите  ветеринарномедицински специалисти в ДДС и ДЛС при констатиране на повишена смъртност при диви мигриращи или синантропни птиците,сигнализират официалния ветеринарен лекар на общината към ОДБХ.

VІІІ. Задължения на началника на отдел “Риболовен надзор “ на Изпълнителна “ Агенция по рибарства и аквакултури “ и собственици на рибовъдни обекти:

1.     При откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици, открилите ги при спазване на правила за лична безопасност да поставят труповете в непропускливи полиетиленови торби и уведомяват официалните ветеринарни лекари  на общината където е  рибовъдния обект.

2.     Собствениците на рибовъдни обекти да не оставят на открито фураж и зърно за изхранване на рибите.

 

ІХ. Задължения на Директора на РИОСВ:

1.     Да разпореди при извършване на мониторинг на прелетни птици и на охранителите на резервати, при откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици, открилите ги при спазване на правила за лична безопасност да поставят труповете в непропускливи полиетиленови торби и уведомяват общинския  ветеринарен лекар на територията .

2.     Осигурява служител за видово определяне на труповете на умрели диви мигриращи или синантропни птици, преди изпращането им за лабораторно изследване.

Х. Директор ОДБХ:

1. Изпълнява всички разпоредени мерки  и свежда до знанието на служителите на ОДБХ и  регистрираните/практикуващи ветеринарни лекари на територията на област Пазарджик.

2. Да организира съвместни проверки с представители на ловнорибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици

2. Да разпореди чрез служителите в общинските ветеринарномедицински служби към ОДБХ, на управителите на промишлени птицевъдни обекти да спазват мерките за био-сигурност в обектите и извършването на постоянен ветеринарномедицински контрол в тях.

4.Съобщава незабавно в ЦУ на БАБХ в случаи на завишена смъртност .

5.При съмнение за заболяването, разпорежда изпълнението на нормативното законодателство.

6.Предоставя на директора на РЗИ данни за лицата имали контакт с диви мигриращи или синантропни птици показали съмнителни признаци за заболяването.

7.Уведомява директора на РИОСВ за открити умрели  диви мигриращи или синантропни  птици с цел видовото им определяне.

 

ХІ. Директор на РЗИ:

1.Сведе до знанието на общопрактикуващите лекари, епизоотичната обстановка по отношение на заболяването.

2.Подпомага имунизацията срещу обикновения човешки грип на гражданите.

3.Поддържа постоянна връзка с директора на ОДБХ  в случаи на изпълнение на”Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия”.

 

ХІІ. Директор на “ Напоителни системи “ ЕАД:

1. Да инструктира служителите и работниците, при обхождане на язовирите, реките и напоителните съоръжения на дружеството и намиране на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици,при спазване на правилата за лична безопасност да ги поставят в непропускливи полиетиленови торби и ги предават на официалния ветеринарен лекар на общината.

 

ХІІІ. Управителите на ВиК-Дружествата :

1. Да контролират състоянието на помпените станции и устройствата за хлориране на водата за питейни нужди.

2. Обезопасят съответните съоражения по начин недопускащ влизането на диви мигриращи или синантропни птици.

 

ХІV.Задължение на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ Пазарджик:

1. Да разпореди на Областната комисия по зърнопроизводство незабавно да извърши проверка в мелниците и фуражните предприятия за начините на съхранение на зърното.

2. Чрез началниците на Общинските служби “ Земеделие “разпореди извършването на проверки по складовете на земеделските кооперации и големите зърнопроизводители  за начина на съхранение на зърното.

3. При проверките да бъде проверявано зърното за екскременти на птици, а помещенията да не предотвратяват възможност за проникване на диви мигриращи или синантропни птици до зърното. Да не се държи зърно на открити площадки.

 

         ХV. Жителите на област Пазарджик

1.Да спазват мерки за безопасност и лична хигиена, когато посещават места обитавани от  птици.

2.При откриване на трупове на диви мигриращи или синантропни птици да уведомяват най близкия практикуващ ветеринарен лекар на територията  на селището.

 

         ХVІ.Физически и юридически лица организиращи  изложби и състезания с   животни спазват изискванията на чл.134 от ЗВД.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates