Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Иван Гешев разпореди на МВР да провери и заменките с гори

Главният прокурор Иван Гешев възложи на Министерство на вътрешните работи проверка на данни за предприети действия от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по горите относно схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии. Проверката се възлага във връзка с излъчено вече журналистическо разследване.

От прокуратурата съобщиха още, че става дума за решение на Европейската комисия относно схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии.

Съгласно решението на ЕК, отбелязва в съобщението си прокуратурата, на възстановяване подлежи "държавната помощ, отпусната на предприятия при сделки за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост в периода 01 януари - 27 януари 2009 г., неправомерно приведена в действие на Република България в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС (Договора за функционирането на Европейския съюз - б.р.), несъвместима с вътрешния пазар".

Какво се очаква проверката да установи:

  • бенефициентите, получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г., и размера на получената помощ от всеки от тях;
  • спазени ли са изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията на решението на ЕК при избор на оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии, предмет на сделка за замяна, ще бъде проверено.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.

Признанието на правителството

През ноември 2014 г. Министерският съвет прие решение да не се сезира Общия съд на Европейския съюз във връзка с горепосоченото решение на Европейската комисия относно схема за помощ, приведена в действие от България при замените на горска земя.

В онова решение на МС се казва, че "сделките за замяна, осъществени от България в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г., представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, в случаите, в които другата страна по съответната сделка е предприятие по смисъла на тази разпоредба, административните цени, използвани за тази сделка, не са отразявали пазарните цени и не са изпълнени условията за помощта de minimis определени в Регламент (ЕС) 1407/2013".

"Като не е подала уведомление за тези сделки за замяна, преди тяхното осъществяване, България не е изпълнила задължението си съгласно член 108, параграф 3 от Договора. Поради това тези сделки за замяна представляват неправомерно приведена в действие държавна помощ, която подлежи на възстановяване", признаха тогава от правителството.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates