Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МОСВ утвърди график за ползване на комплексните и значими язовири за месец април

Министерство на околната среда и водите утвърди месечния график за ползване на водите на комплексните и значими язовири за месец април 2020 г. МОСВ управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като  ежедневно следи състоянието им.

            Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.03.2020 г. е 4045,8 млн. м3, представлява 61,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,0% от общия им обем;
  • напояване – 41,5% от общия им обем;
  • енергетика – 66,9% от общия им обем.

МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател. Към момента няма язовири в режим на провеждане на високи води и в тази връзка не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота.

За част от язовирите, разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, с цел акумулиране на обем.

МОСВ уведоми ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи комплексни и значими язовири с процент на запълване под 50%, за предприемане на действия по ограничаване на водовземането за други цели с оглед обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване и предприемане на мерки за водоснабдяване от алтернативни повърхностни и подземни водоизточници.

Язовири, водите на които се използват за питейно битово водоснабдяване и са със завирен обем под 50% от общия им обем към 30.03.2020 г., са: яз. „Студена“, яз. „Асеновец“, яз. „Ястребино“ и яз. „Дяково“.

За язовир „Студена“ (с процент на запълване 34,85%)  са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Заявката на ВиК- Перник е удовлетворена, като е разрешено използването на 0,300 млн. м3 от язовира, с допълване на 0,780 млн. м3 от водосбора на яз. „Белмекен“.

Предвид наличните данни в МОСВ за реално използвани води от яз. „Студена” за питейно-битово водоснабдяване на град Перник, през 2018 г. и 2019 г., в месеците в които не е налаган режим на ограничено водопадаване, ВиК операторът е ползвал около 1,000 млн. м3/ месечно – като за юли 2018 г. са използвани 971 000 м3, а април 2019 г. – 966 000 м3. В тази връзка разрешените за април 2020 г. количества от 1,080 млн. м3 се доближават до реално ползваните количества вода от ВиК оператора в условията на постоянно водоподаване през 2018 и 2019 г.

За язовир „Асеновец“ (с процент на запълване 32,44%) разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 0,500 млн. м3, предвид ниския обем в язовира. Дружеството „ВиК“- Сливен  многократно е уведомявано за необходимостта от осигуряване на останалото количество за питейно-битово водоснабдяване от алтернативни водоизточници.

За язовир „Дяково“ (с процент на запълване 44,86%) е ограничено водоподаването за други цели освен за питейно-битовото водоснабдяване, както е редуцирано количеството за питейно-битово водоснабдяване в съответствие с използваното през предходните месеци. С цел обезпечаване на приоритетно водовземане за питейно-битово водоснабдяване, водоползвателите за промишлено водоснабдяване са уведомени, че следва де осигуряват необходимото им водно количество от алтернативни водоизточници.

За язовир „Ястребино“ (с процент на запълване 31,41%) - обемът в язовира гарантира осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

За язовирите „Калин“ и „Карагьол“  (с процент на запълване 25,66%)  с месечния график за април са разрешени води за освобождаване на обем, с цел поемане на очакван приток. Дружество “Кюстендилска вода” ЕООД е уведомено, че до подаване на заявление за издаване на разрешително за водовземане в МОСВ, няма да бъде включвано в графика и следва да ползва алтернативни водоизточници.

Язовир „Тича“ e с процент на запълване 52,30%, като от язовира се осигуряват водите за питейно-битово водоснабдяване на градовете Търговище, Шумен и Велики Преслав. Анализите показват, че постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода, поради което заявките на ВиК-Шумен и ВиК-Търговище са намалени в съответствие с използваните през предходните месеци водни количества. Екологичното водно количество е редуцирано за 95% обезпеченост на притока и не са разрешени заявените води за напояване.

Месечният график може да бъде изменян на по-кратки интервали, включително и да бъдат налагани допълнителни ограничителни мерки и други условия. В зависимост от изменението на хидрометеорологичната обстановка при необходимост могат да се използват всички облекчителни съоръжения, с цел защита от вредното въздействие на водите.

            Планираните ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири за април 2020 г., са както следва:

            Язовир „Белмекен“ - продължава рехабилитацията (10.02.2020 г. - 16.04.2020 г.) с пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“.  При работа на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ в този период ще се осъществява изпускане до 20 м3/сек в коритото на р. Крива през с. Сестримо до вливането в р. Марица. Изпускането на водите трябва да е съобразено с проводимостта на речното русло при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

Язовир „Батак“ - в периода от 01.04.2020 г. до 16.04.2020 г. напълно ще бъде спряна ВЕЦ „Пещера“, респективно ВЕЦ „Алеко“. За периода на ремонта няма да се подават води след ВЕЦ „Пещера“. За осигуряване на отток по река Стара ще бъдат подавани води отработени от ВЕЦ „Батак“.

Язовир „Студен кладенец“ - поради извършване на проби на ВЕЦ „Студен кладенец“ (два часа дневно в периода 21-24.04.2020 г.) ще бъде нарушено осигуряването на минимално допустим отток в реката след язовира.

Язовир „Ахелой“ - обемът в язовира може да достигне и да не надвишава 2,450 млн. м3, във връзка с извършване на авариен ремонт на отклонение на основния изпускател и основен ремонт на затворния орган на изхода на основния изпускател.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates