Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

От началото на годината в горските територии на страната възникнаха 124 пожара

124 пожара в горски територии са възникнали в страната от началото на годината до 12 април 2020 г. Засегнати са повече от 5000 дка горски площи, което е четири пъти по-малко в сравнение със същия период за миналата година. От върхов пожар до момента са унищожени само 30 дка насаждения. 

В 17 области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите. Предприетите мерки са във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването става по предложение на директора на съответната регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември.    

В заповедите са предвидени забранителни и организационни мерки, както и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. Собствениците на горски територии трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност, с цел недопускане на пожари, да планират и изпълняват мерки за защита на горските територии в страната. 

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. 

Държавните горски и ловни стопанства, регионалните дирекции по горите, както и кметовете по места, е необходимо да организират дежурства и денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.   

Необходимо е също осъществяване на строг контрол в земеделските територии по отношение спазването на забраната за изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи. 

Лице, забелязало пожар в горските територии, незабавно трябва да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates