Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за месец юни. Министерството на околната среда и водите управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им.

При прогноза за очакван голям приток МОСВ дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател. Към момента язовирите не са в режим на провеждане на високи води и в тази връзка не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота.

В графика за месец юни, предвид обема на язовир „Искър“ (с процент на запълване 82%), НЕК ЕАД и Предприятие „Язовири и каскади“ са предупредени да имат готовност, в случай на голям приток и високи води, за изпускане на обеми, в съответствие с аварийния план, а “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД, което експлоатира ВЕЦ „Пасарел“ и ВЕЦ „Кокаляне"- за плавно сработване на обемите. Тези действия е необходимо да се извършват съобразно проводимостта и текущата възможност за провеждане на количествата в участъка от бент Панчарево до Нови Искър. В тази връзка се разрешава планирано използване на всички облекчителни съоръжения, като при необходимост графикът може да бъде изменен. Столична община и „Напоителни системи» ЕАД са предупредени при проблеми с проводимостта на река Искър в участъка от бент Панчарево до Нови Искър, да осигурят провеждането на водните количества по Източномагистрален канал, за което да докладват своевременно.

За част от язовирите, разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, с цел акумулиране на обем. С цел икономия на вода са намалени и част от заявките за напояване, като е поставено условие, разрешените количества да бъдат използвани по изготвен график за подаване на водни маси. Язовири, водите на които се използват за питейно битово водоснабдяване и са със завирен обем под 50 % от общия им обем към края на месец май са „Асеновец“, „Ястребино“ и „Тича“.

Повече информация можете да намерите в месечния бюлетин за състоянието на водите за месец юни ТУК.