Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Град Радомир не е подал необходимите заявления за питейно-битово водоснабдяване

Във връзка със запитвания от медии относно водоподаването в община Радомир Министерството на околната среда и водите информира, че питейно битовото водоснабдяване на община Радомир се осъществява от ВиК Перник.

Съгласно разрешително №0265/04.05.2001 г. за водоснабдяване на община Радомир се използват 25 водоизточника (дренажи, извори и сондажни кладенци) с общ годишен лимит 4 610 600 м3 и дебит 146 л/сек. Срокът за преоформяне на разрешителното е изтекъл към 2004 г.

Към момента единственото подновено разрешително за водовземане за питейно битово водоснабдяване е за село Стефаново и част от град Радомир от извор Сиреняците с № 41510275 от 27.10.2009 г. То е издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БДЗБР), като компетентен орган по реда на Закона за водите. Срокът на разрешителното е продължен до 27.10.2030 г. с Решение №ПО-01-67/27.03.2015 г. на Директора на БДЗБР. Разрешените водни количества са до 1 166 930,55 м3/год.

Същевременно град Радомир се водоснабдява без разрешителни от водоизточници „Гърляница“, „Рестова глава“, „Опалово“ и „Извора“. Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир също без издадени разрешителни по реда на Закона за водите.

На 11.06.2020 г. в МОСВ постъпи писмо с искане за възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж „Врелото“ посредством помпена станция „Крапец“. Припомняме, че водоподаването от помпена станция „Крапец“ беше преустановено през месец ноември 2019 г. от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника, тъй като няма действащо разрешително за водовземане от карстов извор „Врелото“ за резервно водоснабдяване на град Радомир. Отделно от това каптаж „Врелото“ е един от основните водоизточници, които захранват язовир „Студена“ поради което отклоняването на вода посредством него е недопустимо.

В тази връзка за резервното водоснабдяване на гр. Радомир, следва да се използват съществуващи 25 броя алтернативни водоизточници или да се потърсят други нови такива от подземни и/или повърхностни води, напр. язовир „Долна Диканя“ с общ завирен обем 7 224 000 м3. Яз „Долна Диканя“ беше обсъждан и като алтернативен водоизточник за гр. Перник. В момента той не се ползва от гр. Радомир.

Преди да се предприемат действия за разрешаване на водовземане от карстов извор „Врелото“ за резервно водоснабдяване на гр. Радомир следва да има изразено съгласие от кмета и общинският съвет на община Перник, както и на областния управител на област Перник имайки предвид, че „Врелото" е основен водоизточник, захранващ яз. „Студена“.

Припомняме, че всички дейности, свързани с отрасъл ВиК са в правомощия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните системи и съоръжения в отрасъл ВиК се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини, в съответствие с чл. 10, ал 1, т. 1 и ал. 2 от чл. 10а, ал. 4 от Закона за водите. Кметът на общината, чрез договора с ВиК оператора урежда отношенията и отговорностите за експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата, включително основните параметри по финансови, ценови и други равнища за управление. Във връзка с подадено запитване на 20.02.2020 г. МОСВ е изпратило отговор до кмета на община Радомир, с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството, областния управител на област Перник.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates