Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода ВОМР за новия програмен период

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. Дискутираните проекти на мерки са финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР).

Мярката „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“ ще подпомага както залесяването, така и поддръжката на новосъздадените култури. Това включва отглеждането им до петата година след създаването и попълване до третата година след него. Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия. Минималната площ за залесяване трябва да бъде 0.5 ха. За залесяване ще се използват само местни дървесни видове според типа на месторастене. За всички залесявания над 1.0 ха, при които се налага смесване на дървесните или храстови видове, то трябва да е поясно и минимум 10% от площта трябва да е заета от медоносни дървесни видове. Подпомагането за залесяване и поддръжка ще бъде до 100% от допустимите разходи. Минималният размер на общите допустими разходи е 3 000 евро, максималният - 300 000 евро.

За прилагане на мярката „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е изработена методика и е извършено класифициране на горите в България по степени на риск от горски пожари.  Предвижда се по тази интервенция да се подпомагат създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура, изграждане или подобряване на водоизточници  и наблюдателни пунктове за борба с пожарите и горски пътища. Включени са и  дейности по предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести, както и възстановяване на пострадалите гори чрез презалесяване с местни дървесни или храстови видове.

Предвидените за подпомагане дейности в „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ ще допринесат до устойчивост, дълговечност и подобряване на всички екологични показатели на гората, както и нейната привлекателност. Насочени са към превръщането на издънковите гори в семенни, превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения, както възстановяване и поддръжка на полезащитни горски пояси.

Обсъдена беше и интервенцията „Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори“, която предвижда освен провеждане на планираните отгледни сечи и закупуването на специализирана горска техника за тяхното провеждане. Тя ще спомогне за запазване многофункционалността на горите и конкурентоспособността на собствениците им, за да могат те да продължат с устойчивото им управление.

Интервенцията „Първична преработка и маркетинг на дървесина“ ще доведе до диверсификация на икономическите дейности в селските райони, създаване на нови работни места и по-пълно оползотворяване на добитата дървесина.

Подходът Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) ще се прилага „отдолу – нагоре“ посредством местни инициативни групи, така че местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на териториите и общностите. Финансирането през следващия програмен период, както и през настоящия, ще се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд+, като подкрепата от един или от повече европейски структурни и инвестиционни фондове ще се обуславя от нуждите и потенциала на съответната територия. Размерът на подкрепата по ЕЗФРСР ще бъде в размер до 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се да се разшири териториалния обхват на подхода като се увеличи и броя на местните инициативни групи.

Подкрепата за ВОМР ще обхваща изграждането на капацитет и подготвителни дейности в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, изпълнението на операции в рамките на стратегии за ВОМР, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, както и управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране. За успешното прилагане на подхода в МЗХГ се създава дирекция ВОМР към Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates