Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МЗХГ представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата ОСП 2021-2027 г.

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.

Дискутиран беше проектът на мярка „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“. Тъй като базовите й критерии осигуряват ефективно определяне и насочване на финансирането към целева група земеделски стопани, при нея остава досегашното възрастовото изискване на кандидатите. В годината на първо подаване на заявление те следва да не са навършили повече от 40 години. Не се променя и условието за периода на създаване на стопанството - не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата.

Запазва се 30 хектара максимален праг за площи при изплащане на подпомагането по тази интервенция.  Този праг насочва плащането предимно към малките и средни по размер стопанства на млади земеделски стопани. И през следващия програмен период се запазва изискването за професионален опит и/или образование в аграрния сектор. При годишното плащане за първите до 30 х допустими за подпомагане площи, изплатено допълнително към основното подпомагане, се въвежда ежегодно нарастваща ставка. Надбавката отразява баланса между нуждата от мотивация на младите земеделски стопани за привличане и запазване в сектора.

Обсъдена беше интервенцията  „Основно подпомагане на доходите  за устойчивост“. Целта й е включването в базовото подпомагане на всички площи, върху които се извършва земеделска дейност, както и осигуряване на основните екологични и климатични  изисквания, произтичащи от предварителната условност.

На заседанието на Тематичната работна група беше представена и интервенцията за „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост .“ Опитът от прилагането на Схемата за преразпределително плащане през периода 2014-2020 г., показа че плащането, като добавка за първите 30 ха към основното плащане на площ, допринася съществено за повишаване на подпомагането от директни плащания и подобряване на доходите на малките и средни по размер стопанства. В съответствие с дефинираните потребности предложената интервенция предвижда подпомагането да бъде насочено към стопанства с размер до 500 ха., които ще получават подпомагане за първите 30 ха. По този начин се подобрява финансова стабилност на малките и средни стопанства и се   осигуряват устойчиви условия за работа и се създават предпоставки и стимули за разширяване на тяхната дейност и пазарна ориентация. За периода на изпълнение на националния Стратегически план, България ще запази и в същото време ще надгради постигнатите резултати до момента.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates