Днес се състоя церемония по стартиране изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 3 млн.лв., от които ОПОС осигурява над 2,5 млн.лв.

Площта, която ще бъде рекултивирана, е 3,93 ха. С изпълнението на проекта ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, което директно ще намали и риска за човешкото здраве.

С реализирането на проекта се цели постигане на изпълнение на задълженията на Република България за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС и с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г.