Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Актуализирана е площта на Резерват „Мантарица” и поддържан резерват „Върбов дол”

Министърът на околната среда и водите Асен Личев  подписа заповеди за актуализация на площта на две защитени територии - Резерват „Мантарица” и поддържан резерват „Върбов дол”.

Двете защитени територии са обявени през 1968 г. със заповед на министъра на горите и горската промишленост. Предвид периода на обявяване, картният материал за първоначално определяне на границите им не е с достатъчна яснота, което налага актуализиране на площта им с оглед, че е наличен по-прецизен картен материал в цифров вид, който отговаря на съвременните изисквания за точност, както и на нормативните изисквания на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Площта на резерват „Мантарица“ се актуализира от 10 692 дка на 10 887.946 дка, a на поддържан резерват „Върбов дол“ - от 706 дка на 716.654 дка, като реално не се променя контурът на границите им, посочени в заповедите за обявяване.

Актуализираните данни за площта на двата резервата ще бъдат вписани в Държавния регистър на защитените територии, поддържан от МОСВ. Предстои обнародването на заповедите в Държавен вестник.

Резерват „Мантарица” се намира в землището на село Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик. Създаден е за запазване на местообитанията на глухари и девствения характер на иглолистните гори. Обхваща територии с надморска височина между 1200 и 1900 м.

Поддържан резерват „Върбов дол” в землището на село Дебелец, община Дългопол, област Варна, е обявен с цел опазване на типични за района смесени насаждения от благун, зимен дъб и цер.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates