Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Как да третираме старите гуми?

На 3 септември в ДВ 69 беше обнародвана Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми.

Нормативният акт определя изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми.

Тя цели предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда от стари гуми, посочи Ванислав Бояджиев. С нея се въвежда въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по тяхното по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване.

Заложен е гратисен период и наредбата влиза в сила от 1.01.2011 г. Нейните разпоредби важат за всички видове гуми, пуснати на пазара. А те са широка гама от различни превозни средства - пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили. автобуси или камиони; авиационни, мотоциклети; строителни и индустриални превозни средства и съоръжения. Забранено е безразборното и нерегламентирано изоставяне, изхвърляне, или обезвреждане но гумите, които са сериозен замърсител на околната среда.

Интересен момент в нормативния акт е, че на сметищата е забранено депонирането на цели и нарязани гуми, с изключение на велосипедни и на гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм. За замърсяване с този отпадък в нормативната база са предвидени глоби разграничени за юридически лица - от 7000 до 20 000 лв., а за физически - от 1000 до 2000 лв.

Нов момент в наредбата е приложението на рециклираните гуми. Преработени, те ще се ползват за покриване на основата на депа, на детски площадки и паркови алеи. Приложението на такива рециклирани материали тепърва навлизат в България, въпреки че са популярни по света.

В България има само една инсталация за раздробяване на гуми и тя е в село Драгоман.

Основното, което регламентира наредбата е как ще се събират, транспортират и обезвреждат гумите, и какви са задълженията на всички по веригата. В момента тече лицензирането на 3 фирми от МОСВ, които ще предлагат колективни системи за дейностите с използваните гуми. Решаването на проблема с употребените гуми може да бъде индивидуален и колективен.

Може да бъде избран и индивидуалният начин. Такъв вариант имат всички производители, вносители и търговци, които пускат на пазара гуми. Те трябва да имат одобрена програма, в която посочват какво ще правят с този отпадък. Програмата се утвърждава от съответната РИОСВ и е по чл. 29, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Те трябва да имат и допълнителни документи, сред които разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по ЗУО, комплексно разрешително по закона за опазване на околната среда и др.

Така тези лица за своя сметка организират събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на старите гуми.

Вторият вариант за всички, които пускат на пазара гуми е да сключат договор с лицензираните фирми и организации, които предлагат колективната система за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на този отпадък. Така се счита, че те са изпълнили задълженията си.

Организациите по оползотворяване изразходват средствата, събрани от своите членове, за осигуряване на разделно събиране на отпадъка. Те са длъжни да осигурят възможност за приемане на употребяваните гуми от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им.

Това е и един от най-важните нови моменти в наредбата. От 1 януари 2011 г. всеки, който си е купил гума от някой автоцентър, сервиз или търговски обект, има право безплатно да я върне там.

Интересно е и за какво ще бъдат използвани събраните средства от платените продуктови такси, които ще постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Предприятието ще изразходва парите за дейности, свързани с този отпадък, както и за финансиране на екологични проекти.

Със задължения по тази наредба са натоварени и градоначалниците. Кметовете на общини определят местата за събиране на употребявани гуми и информира обществеността за тях.

Източник:http://www.ecomedia.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates