Мероприятия в овощната градина.РЕЗИТБА НА ЧЕРЕША И ВИШНА.

Правилното формиране на короната и прилагането на подходяща система на резитба имат съществено значение за нормалното развитие и плододаване на черешовите и

вишневите дървета. Най-подходящата формировка за тези два овощни вида  е подобрената етажна корона.

Формиране на короната. Този процес протича в продължение на 3-5 години. Първо се обособява първия етаж, който се състои обикновено от 3 странични скелетни клони, израснали от съседни пъпки. Следващите 3-4 клона от короната не образуват вече етаж, а се разполагат поединично по водача и трябва да са над междинните пространства, образувани от по-долните клони. За вишните се препоръчва 60-80 см разстояние между обособения първи етаж и най-близкия единичен скелетен клон, а между отделните скелетни клони 40-50 см. За черешовите сортове тези разстояния са малко по-големи: съответно 80-90 см и 50-70 см.

След формирането на короната и встъпването на дърветата в пълно плододаване се ограничава растежа на водача чрез прерязванего му на височина до 4-4,5 м при черешите и до 3,5 м при вишните. По този начин се оформя корона с открит център и се подпомага проникването на светлината в горните части, а също така се улеснява беритбата на плодовете.

Резитба за производство. Резитбените операции, които се извършват в периода на плододаването, имат за цел подобряване на светлинния режим в короната, осигуряване на оптимален растеж, залагане на плодни пъпки, нарастване на плодовете и получаване на добра реколта с високо качество на плодовете. При черешата се извършва слабо прореждане на клонките, които са насочени към вътрешността на дървото. Премахват се болните и сухи клони и се създават условия  за образуване на нова плодна дървесина. При вишневи сортове с по-силно сгъстяване на короната трябва да се извършва по-силно прореждане на клонките.

Със застаряване на дърветата и намаляване на плододаването трябва да се извърши подмладяваща резитба , изразяваща се в по-силно съкращаване на скелетните клони и разклонения, отстраняване на изсъхналата дървесина,  което води до образуване на млад прираст.

При черешата интерес представлява провеждането на лятна резитба за ограничаване растежа на водача. Такъв опит беше изведен от доцент д-р Стела Димкова в черешово промишлено насаждение в с.Дамяново, Севлиевско. Получените резултати са положителни, подобриха се вегетативните и репродуктивни прояви на черешовите дървета.

Трябва да подчертаем, че задължително причинените рани от резитбата трябва да се намазват с овощарски мехлем. Иначе има опасност от проникването през отрезите на патогени, причиняващи смолотечение и загниване на растителни тъкани, водеши до изсъхване на цели клони, а в някои случаи изсъхване и на цели дървета.

Силата на резитбата зависи от специфичните различия в растежа на отделните черешови и вишневи сортове. Например черешовите сортове Бигаро Моро, Бинг и Ван имат по-умерен растеж и изискват по-слаба резитба, докато сортовете Хеделфингенска, Дроганова жълта, Ранна черна едра и местният сорт Сугарна имат по-силен растеж и съответно се нуждаят от по-силно съкращаване на обрастващата дървесина. При вишната дърветата на унгарските сортове М-14, М-15, Унгарска и Кохова  образуват по-рехави корони и се извършва умерена резитба, докато сортовете Сенчеста морела, Ботевградска вишна и Облачинска са с по-гъсти корони  и при тях се провежда по-силна резитба.

 

Проф.дсн И.Витанова

Доцент д-р С.Димкова

Доцент д-р Н.Маринова

Доцент д-р Д.Иванова

Опитна станция Дряново