Мероприятия в овощната градина. Съхранете калемите в снежно легло.

Приготвените за присаждане едногодишни клончета за калеми от овощни култури, сложете в снежно легло с падането на снега.

За устройването на такова съоръжение подхожда място, където пролетта снегът се разтопява бавно - в северната страна на къщата или на стопанска сграда. От материалите с които обвивате снопчетата с калеми, не използвайте само тези тъкани, които привличат мишевидните гризачи. Обвийте калемите и с дребна метална мрежа, която ще ги предпази от нагризване. Така опаковани ги поставете на определеното място в снега. За да може снегът да не се разтопи преди пролетното присаждане на калемите , върху снежната купчина поставете торф или дървени стърготини на слой от 70-80 см.