Мероприятия в овощната градина.Съобразете предпосадъчнототорене при ягодите със запасеността на почвата.

Кореновата система

на ягодите не е дълбока – до 20 см, така че не е необходима обработка на почвата да е на по-голяма дълбочина. Много важна мярка е почистването на площта от многогодишни коренищни плевели като пирей, троскот и др. Това трябва да стане преди засаждането, тъй като после борбата е много трудна и слабо резултатна.

За бедни почви е препоръчително внасянето на 3-4 т оборскитор, при богати почви е достатъчно и 0 , ,5 т. Средното количество оборскитор е 1,5-2,5 т.

Ако нямате възможност да внесете оборскитор тогава внасянето на минерални торове е абсолютно необходимо. При есенно засаждане е добре да се използват комбинирани торове NPK. Съотношението на елементите трябва да е1:1:2,5. Количеството за внасяне на минералниятор също зависи от типа почва – при бедни почви са нужни 20-30 кг/дка, а при по-богати 10-15 кг/дка.