Полезна информация за овощните култури.Резитба на силно растящи ябълкови дървета.


Характерът на плододаване при различните сортове е различен и предопределя приложимостта на една или друга система на резитба на ябълките. Ето защо резитбата тук се разглежда във връзка с характера на плододаването, с формата на короната и преди всичко със силата на растеж, в основата на който стои главно подложката.

Резитба за формиране

Ябълковите дървета на силно растящи подложки се формират в подобрена етажна корона. Обикновено от разсадниците се получават и се засаждат дръвчета еднолетки.

Резитба след засаждането

Еднолетките се съкращават с височина на ствола 60-70 см, над който се оставят още 8-9 пъпки. През лятото от тях се развиват леторасти, от които се подбират бъдещите скелетни клони на първия етаж. Най-горният, отвесно растящ клон се оставя за водач. От останалите леторасти се подбират 4 отдалечени, най-добре развити и кръстосано разположени върху ствола, сключващи помежду си ъгли от около 90°. Когато скелетните клончета се оставят през една пъпка, естествено се получават такива ъгли. Предпочитат се леторасти, отклонени от водача под ъгъл 45-50°. Излишните леторасти се пензират. Така дръвчетата се оставят да растат до края на вегетационния период.

Първа зимна резитба на ябълките

Скелетните клонки обикновено се съкращават за уравновесяване на растежа средно с около 1/4 до 1/3, като за основа се взема най-слабата, несъкращавана клонка. На добре развитите силни клончета съкращаването се извършва малко над мястото, на което ще се изграждат първите полускелетни клони - на разстояние 60-70 см от основата на скелетните клони. Когато две съседни клонки затварят ъгъл, по- малък от 90°, те се режат на странични пъпки така, че малкият ъгъл да се увеличи. Сортове с прибрани корони и клонки с по-остър ъгъл на отклонение пък се съкращават на външна пъпка. Водачът се реже 20-25 см над нивото на клонките в етажа и над пъпка, разположена на страната, противоположна на тази, от която е израснал. Това му осигурява вертикален и доминиращ растеж.

Едновременно с резитбата се прилагат и помощни средства за формиране на правилна корона. Прибраните към водача клонки се отклоняват от него до 45-50° с разпонки, а силно отклонените се прибират и се привързват към водача до нормално отклонение.

Втора зимна резитба

Вторият етаж се създава на разстояние 70 до 80 см над първия в зависимост от това, дали короната е прибрана или разлата. Избират се две добре развити срещуположни клончета, попадащи в две от междините на клоните от първия етаж, които се съкращават само за уравновесяване на растежа или за създаване на първите полускелетни клони върху тях. Водачът се реже на около 20-25 см по-високо. Продължителите на скелетните клони от първия етаж се съкращават с оглед да се получат вторите полускелетни клони от противоположна страна на първите и на разстояние около 60-70 см от тях.

Трета зимна резитба на силно растящи ябълкови дървета

За трети етаж се избират също две срещуположни клончета, които са кръстосани с по-долните и попадат в останалите две междини от първия етаж. Междуетажното разстояние при прибрано растящите корони е около 60-70 см, а при разлатите - около 50-60 см. Избраните клонки обикновено се режат по-силно, отколкото продължителите на по-долните етажи. Водачът се реже с около 20-25 см по-високо с оглед по него да израсте на 40-50 см странична клонка, на която след 2-3 години ще се отклони. Създават се третите, последните полускелетни клони на първия етаж, вторите - на средния и първите - на последния, третия етаж. Спазва се съподчинеността на скелетните клони в короната спрямо водача и на полускелетните спрямо скелетните клони. Полускелетните клони се съкращават така, че оставеното рамо да не надминава 2/3 от дължината на съкратения майчин скелетен клон, смятано от мястото на отклонението. Когато се спази посоченият начин на формиране, короната придобива конусовидна форма.

Формирането на основните части на короната трябва да завърши с колкото може по-ограничена резитба, за да се ускори образуването на плододаваща дървесина.

Страничните обрастващи клончета по водача, по скелетните и полускелетните клони, разположени под форма на рибена кост, се съкращават. Те се режат толкова по-късо, колкото по-близко до върха на клонката са разположени, и толкова по-дълго, колкото по-близко са до основата й. След първоначално прореждане на клончетата на разстояние 15-20 см, а през периода на начално плододаване - на 30-40 см се прилага многопъпкова резитба. Разположените в долната третина на короната се съкращават на 8-12 растежни пъпки, тези в средната третина - на 6-8, а в горната третина - на 4-5 пъпки. Много силните и насочените навътре клончета се премахват. Някои от средно силните излишни клончета се превиват, като след 2-3 години се отстраняват. По този начин се запазва повече листна маса и се ускорява встъпването в плододаване.

Резитба за плододаване

В началото на плододаването, ако дължината на продължителите на скелетните и полускелетните клони надминава 65-75 см , прави се съкращаване с около 1/4. Средно силните клончета се превиват или се съкращават на съответния брой растежни пъпки в зависимост от силата и местоположението им в короната. Прореждането се засилва.

Късите пръстеновидни клонки и слабите клончета не се съкращават за разлика от сложните и сборните плодни клонки, които се режат до късо плодно клонче или на 1 растежна пъпка (при съмнение на две). Тя ще даде летораст-продължител, който ще осигури нормално хранене на клонката и получаването на нови плодни образувания.

Отвесно растящите силни плодни клонки по скелетните и полускелетните клони, както и намиращите се по долната страна дървесни клончета се отстраняват до основи.

Подмладяваща резитба на ябълкови дървета

Едновременно с общото прореждане на короната се налага и леко периодично подмладяване. Първият сигнал, че дърветата имат нужда от лека подмладяваща резитба, е недостатъчният или много слабият годишен прираст въпреки доброто им отглеждане.

Скелетните и полускелетните клони се съкращават на външно, вътрешно или странично разклонение в зависимост от тяхното положение. В долната половина на короната се реже над по-изправени разклонения, а от средата нагоре - над почти хоризонтални разклонения, които отварят короната и отслабват растежа по връхните части. Скелетните клони се режат на 2-3- и повече годишна дървесина, а полускелетните - на 1-2-годишна. Наред с това се извършва прореждане и съкращаване на застарелите обрастващи плодни клонки. Леката подмладяваща резитба се извършва на фона на богато органо-минерално торене, добра обработка и напояване и ефективна растителна защита.