Полезна информация за овощните култури.Капково напояване на селскостопанските култури.


Капковото напояване е напълно автоматизиран начин за напояване на селскостопанските култури.

При капковото напояване водата предварително се почиства през специален филтър, който задържа и най-фините неразтворени в нея частици. След това с тръбопроводи с различен диаметър тя се отвежда по едно разклонение до корена на всяко растение от напояваната култура. Последните разклонения от тръбопроводите, с които се отвежда водата до корените на растенията, са гъвкави и с малък диаметър (от 12 до 16 мм). Те са разположени на повърхността или са заровени в земята не по- дълбоко от 5-10 см. Специални дюзи регулират изтичането на водата под формата на капки през определен интервал от време за непрекъснато овлажняване на почвата. Чрез капковото напояване около корена на растението се създават условия на постоянна оптимална влажност на почвата, докато при всички други начини на напояване влажността на почвата варира в широки граници. Към системата за капково напояване има устройство за дозирано подаване на разтворени във водата минерални торове.

Предимства на капковото напояване

В сравнение с гравитачното напояване и с дъждуването капковото напояване има следните по-важни предимства:

Повишава се производителността на труда. Процесът на напояване е напълно автоматизиран. Значителна икономия на поливна вода - 20-60%, която се дължи на точното дозиране съобразно с нуждите на растенията и на намаления разход на вода за изпарение поради по-малко навлажнена площ. Добивите се повишават с 20-30% в сравнение с останалите начини на напояване. Увеличението на добивите се дължи на оптималното поддържане на водно-въздушния режим в почвата в коренообитаемия слой.

Независимо от посочените предимства капковото напояване все още не е широко разпространено, поради това че изисква големи капиталовложения при изграждане на поливните системи.

Недостатъци на капковото напояване на селскостопанските култури

Като недостатъци на капковото напояване може да се посочат следните:

трудно се постига фина филтрация на водата, при която не се запушват дюзите; по периферията на намокрения контур на почвата се натрупват соли, които впоследствие оказват неблагоприятно влияние за развитието на растенията; ограничени са възможностите за внасяне на трудноразтворимите минерални торове.

У нас капковото напояване се прилага главно при трайни насаждения - овощни градини, лозя, ягоди, на които водата се поддава направо на корените.