Полезна информация за овощните култури.Напояване на крушите.


Напояването на крушите е важен регулируем фактор на околната среда, чрез който се допълват водните запаси на почвата с оглед да се създадат благоприятни условия за нормален растеж на дърветата, за цветообразуване и формиране на добри и качествени добиви.

Дърветата върху клонови (дюлеви) подложки са взискателни към почвената влага в сравнение с тези върху семенни, поради по-плиткото разположение на кореновата система и по-малкия им предоставен обем почва, в която се натрупват и черпят водни запаси.

С увеличаване на възрастта на дърветата и встъпването им в плододаване се увеличава водоразходът на крушовото насаждение, което обуславя по-големи размери на напоителната норма. Основната част от поливките на крушовите насаждения се извършват от втората половина на юни до края на септември, когато засушаванията са най-чести, силни и продължителни, плодовете нарастват интензивно , залагат се и се формират плодните пъпки за следващата година.

Оптималната предполивна влажност за дърветата върху дюлеви подложки е 75-80% от ППВ. Размерът на напоителната норма през периода на силен растеж и на начално и бързо нарастващо плододаване е около 200 м3/дка, като се извършват средно 4 поливки с нетна поливна норма 50 м3/дка.

Поливките при младите крушови дървета завършват до края на август с оглед своевременно завършване на вегетативния растеж и узряване на летораслите. През периода на пълно плододаване размерите на напоителната норма в зависимост от количеството и разпределението на валежите е 250-300 м3/дка, реализирана с 5-6 поливки.

При дърветата върху семенни подложки подходящата предполивна влажност е 65-70% ППВ, като през първите два възрастови периода (1-5 вегетация) размерът на напоителната норма варира от 140 до 210 м3/дка, като се провеждат 2-3 поливки с поливна норма 70 м3/дка. През периода на пълно плододаване размерите на напоителната норма са от 210 до 280 м3/дка, която се реализира с 3-4 поливки. Сроковете за напояване на крушите се прогнозират по биофизичния метод.

Тези напоителни и поливни норми се прилагат, когато крушовите градини се напояват гравитачно (по бразди) или чрез дъждуване. Когато крушовите насаждения се напояват чрез капкови инсталации, напоителната норма се намалява почти два пъти. През първите два възрастови периода на дърветата върху клонови подложки, при които капкуването се предпочита, да се извършват от 20-35 поливки с напоителна норма в границите от 60 до 80 м3/дка, а през периода на пълно плододаване - 30 до 40 поливки с напоителна норма от 120 до 160 м3/дка. Поливната норма през първите два възрастови периода е 2,3-2,5 м3/дка, а през периода на пълно плододаване - 3,9-4,0 м3/дка. Поливането през първите два възрастови периода се извършва 1-2 пъти седмично, като поливката продължава от 6 до 10 часа. Обикновено на дърво се поставят от 2 до 4 капкообразувателя. Сроковете за напояване на крушите се прогнозират по биофизичния метод или чрез почвени влагомери (тензиомери).