Полезна информация за овощните култури.Напояване на ябълките.


Територията на нашата страна се отнася към районите с неустойчиво овлажняване. Засушаванията са особено чести, силни и продължителни през периода юли-септември, когато се формират плодните пъпки и ябълковите плодове нарастват интензивно.

Едно от най-важните мероприятия, което осигурява нормален растеж на дърветата, редовни и качествени добиви, е напояването на ябълките. Изследванията у нас показаха, че оптималната предполивна влажност за ябълката е 70-80% ППВ в слоя до 60 см, където е разположена основната част от кореновата система и почвената влага трябва да се поддържа над това ниво.

Броят на поливките и продължителността на междуполивните периоди се определят от възрастта на дърветата , почвените и метеорологичните условия. При средно влажна година обикновено нуждите на ябълкова плододаваща градина могат да бъдат задоволени с 4-5 поливки при нетна поливна норма около 60 м3/дка, когато напояването се извършва чрез дъждуване и гравитачно. Основната част от поливките се извършват през периода от втората половина на юни до края на септември, като при липса на валежи междуполивният период е 12-15 дни.

Гравитачното напояване на ябълките се извършва по бразди, като разстоянието между тях е 80-100 см в междуредието, които в зависимост от ширината му са от 3 до 5 см и са дълбоки 15-16 см. При гравитачното напояване на ябълковите градини от съществено значение е поливната вода да се подава на малка струя, която да не предизвиква ерозия на почвата. След пресъхване на почвата се извършва плитка обработка (7-8 см) чрез дискуване или култивиране.

Когато ябълковата градина се поддържа в чим, поливането се извършва чрез заливане, като в началото на градината се прави разпределителна вада, а поливката започва в най-далечния участък на градината. Водата се подава на малки струи чрез засичане или преграждане с оглед равномерно да се навлажни коренообитаемият почвен пласт. По този начин могат да се поливат само малки градини, създадени на терени с наклони от 1-2 до 6º. Подаването на поливната вода в браздите най-добре се извършва чрез разпределителни пластмасови тръбопроводи, преносими леки метални тръби или сифони.

Напояването на ябълковите градини може да бъде извършено и чрез дъждуване под и над короната на дърветата или като се използват стационарни или полустационарни инсталации. Когато дъждуването се извършва под короната на дърветата, разположението на дъждовните апарати е по-нагъсто с цел да се постигне равномерно разпределение на поливната вода. Този начин е подходящ за градини с по-големи разстояния на засаждане, при които стъблата на дърветата няма да пречат за доброто и равномерно навлажняване на коренообитаемия почвен слой.

Локализираните начини за напояване (капкуване, микродъждуване, вътрешнопочвено и др.) намират все по-голямо приложение при поливане на овощните култури, в т.ч. и на ябълката. Най-голямото предимство е икономията на поливна вода. За климатичните условия на нашата страна прилагането на тези начини за напояване има важно значение.

Препоръчва се на интензивни поливни плододаващи ябълкови градини да се извършват около 40 поливки с поливна норма 4 м3/дка или напоителна норма 160 м3/дка. Поливният период започва през втората половина на май и завършва в края на септември, като седмично се провеждат 2-3 поливки с продължителност от 6 до 12 часа едната. В интензивните градини обикновено на дърво се поставят от 2 до 4 капкообразувателя, разположени на разстояние 90-100 см помежду си. Капкообразувателите трябва да се монтират на разстояние 45-50 см от стъблата на дърветата. Разстоянията между капкообразувателите по дължината на поливния тръбопровод се избират с оглед контурите на овлажняване на почвата с цел да се осигури равномерно овлажняване на цялата редова ивица. За прилагане на капкуването е необходима чиста поливна вода, за да се предпазят от запушване капкообразувателите, като водата се подава в разпределителната мрежа под налягане 1 атм.

Спазването на изпитаните технологични изисквания при напояването на ябълковите градини ще осигури нормален растеж на дърветата, добро залагане на плодни пъпки и редовни качествени добиви.