Полезна информация за овощните култури.Черната угар подобрява водния режим в овощните градини.


Черната угар е основният начин за поддържане на почвената повърхност във възрастните, встъпили в пълно плододаване овощни градини. При черната угар почвата на овощната градина през целия вегетационен период се поддържа рохкава и чиста от плевели. Чрез поддържане на почвата в черна угар се постига преди всичко значително подобряване на водния, хранителния и въздушния режим на почвата.

Влажността на почвата в овощните градини е по-голяма, когато се поддържа в черна угар, отколкото при чим или междуредови култури. Това се обяснява с отсъствието на друга растителност, за чиито нужди са необходими големи количества вода. Освен това разрохканата почва попива по-пълно дъждовната вода и я запазва по-добре, тъй като изпарението на влагата от повърхността на почвата е значително по-малко, когато почвата няма кора и е рохкава. При разрохканата почва се подобрява не само водният режим, но се улеснява и достъпът на въздух в почвата и се подобрява както въздушният, така и топлинният режим на почвата, с което се създават благоприятни условия за развитието на корените и на полезните почвени бактерии, които превръщат хумуса в лесноусвояеми хранителни вещества. Благодарение на подобряването на водния, хранителния и въздушния режим при черна угар овощните дървета имат по-добър растеж и по-голямо плододаване. Нашата страна често страда от засушаване затова черната угар има особено голямо значение за подобряване на водния режим в онези овощни градини, които не се напояват. Но и в напояваните овощни градини всяко напояване трябва да бъде следвано от разрохкване на почвата, за да се запази по-добре почвената влага.

Наред с положителните си страни черната угар има и рязко проявено отрицателно влияние, когато се практикува непрекъснато продължително време. В такъв случай почвеният хумус се разлага и почвата обеднява постепенно на органични вещества и азот. Заедно с изтощаването на почвата по отношение на хумуса се разрушава и почвената структура, влошава се въздушният и водният режим и отслабва дейността на полезните почвени бактерии. За да се избягнат вредните последици от обедняването на почвата от хумус, безусловно необходимо е почвата да се тори с оборски тор или да се засяват и заорават за зелено торене покровни култури. А за подобряване на почвената структура се практикува кратковременно затревяване на почвата в овощните насаждения.

Поддържането на почвата в черна угар се постига с една сравнително по-дълбока есенна оран, една обработка рано през пролетта и неколкократни разрохквания през вегетационния период. Дълбочината на есенната оран е обикновено около 18 см, а на разрохкванията през вегетационния период - обикновено 5-7 см, като първата обработка след зимата може да бъде и малко по-дълбока.

Дълбочината на есенната оран трябва да бъде съобразена с разположението на кореновата система в почвата. По-дълбока оран се прави, когато дърветата са присадени върху круша, бадем и други подложки с по-дълбоко разположена коренова система. Обработката трябва да бъде по-плитка, когато дърветата са присадени върху подложки с по-плитка коренова система, като дюля и др. и когато поради практикувана по-рано плитка оран или зачимяване кореновата система е разположена плитко. Удълбочаването на есенната оран се прави много внимателно и постепенно в 2-3 години, за да се избягнат по-големи повреди на корените на овощните дървета. За да не се уплътнява подорният хоризонт, дълбочината на есенната оран трябва да се изменя , като едната година се увеличава малко, а другата - съответно се намалява.

Плитко обработване на почвата в овощните градини се извършва обикновено с култиватор на дълбочина около 5-7 см.

При по-тежките почви понякога трябва да се правят й малко по-дълбоки обработки, за да се избегне уплътняването на почвата под дълбочината, на която обикновено се прави повърхностното разрохкване.

Първото разрохкване на почвата в овощните градини се извършва напролет непосредствено след просъхване на почвената повърхност и след като стане възможно да се обработва почвата. Следващите разрохквания са в зависимост от заплевеляването, както и от уплътняването на почвата и образуването на кора след дъждове и напояване. Почвата в овощните градини трябва да се поддържа рохкава и чиста от плевели, като със своевременни обработки се унищожава плевелната растителност и не се позволява да се образува кора и да се уплътнява почвената повърхност.