Полезна информация за овощните култури.Капково напояване на киви.


Водата е главният фактор при отглеждането на киви. В сравнение с други видове съотношението между надземната и подземната част кивито показва изоставане развитието на подземната част. При едно растение с коренова система, покриваща 20-30 м2 площ и листна повърхност 50 м2 консумацията на вода е силно увеличена. От друга страна трябва да се има предвид повърхностното разположение на корените на кивито, за да се обясни голямата консумация на вода.

Годишната консумация на вода зависи от въздушната влажност, температурата, възрастта на растението, типа на почвата. Една част може да се задоволи с валежите, но друга част се постига с поливане. При недостиг на вода намалява фотосинтезата в листата. Листата се извиват, загрубяват и изсъхват в краищата си. При младите растения се увеличава отверстието на листната дръжка, листата увяхват. При плододаващи растения плодовете остават малки, леторастите не се развиват нормално и закърняват. Вдървесиняването започва рано. При леки и пропускливи почви при закъсняване на поливането на кивито с 8-10 дни се наблюдават поражения по растенията.

По отбелязаните причини при отглеждането на киви първото нещо, което трябва да се помисли е да се осигури достатъчно и качествено поливно съоръжение.

Капковото напояване е начин, който много се разпространи през последните години. Използваните водопроводи се разполагат над почвата по подпорната конструкция и водата изтича под форма на капки. Капковото напояване се предпочита в районите с оскъдна вода. В същото време премахва проблема за осоляване на почвата. Не се развиват плевели в междуредията , тъй като на тях не се подава вода. Изпарението е слабо, няма повърхностни течащи води и може да се ползва и при по-тежки почви. Разходите при този начин на напояване на киви са повече. За нормалната работа на системата за капково напояване се изисква 0,5-2,5 атмосфери налягане. Налага се периодична профилактика на системата от филтри, носачи, тръби.

Капковото напояване е подходящо за поливане на киви в райони с много ниска атмосферна влажност. Капкообразувателите се разполагат в първата година на 20 см от стъблото. Втората година се разполагат от двете страни на стъблото на разстояние 0,5 м по реда. При пропусклива почва са необходими през 1 м още два капкообразувателя. Работата на системата за капково напояване на киви се определя периодично от топлината, изпарението, типа на почвата, възрастта на растението.

Ако е необходимо да се даде препоръка при алувиални почви на плододаващо растение всеки ден или през ден се прави поливка с продължителност от 4 до 10 часа. Оптималното количество вода, необходимо за всеки квадратен метър листна повърхност е дневно 5-10 л. Периодът през май, септември, който обхваща 5 месеца водопотреблението на декар е 150 м3, дори една част да се задоволява с валежите, то в по-голямата част се задоволява с поливна вода. Капкообразувателите, които се използват при система за капково напояване подават 4-6 л вода на час. Броят на капкообразувателите се определя по този начин, като се знае водопотреблението. При силно пропускливи почви не може да се постигне пълен ефект от това поливане на киви, тъй като водата бързо се филтрува надолу в почвата без да може да се оползотвори от корените. Капковото напояване на киви не създава условия за развитието на гъбни болести. При някои системи за капково напояване с водата могат да се подават и течни торове.