Полезна информация за овощните култури.Зимна резитба на киви.


Кивито изисква силна зимна резитба. При зимната резитба се премахват 30-60% от леторастите. Другата част от едногодишния летораст е достатъчна, за да се осигури добива. Целта на резитбата може да се изрази по следния начин:

Леторастите по растенията да се разполагат равномерно. За да се разпределят листата и леторастите се разреждат и плодните пъпки. Осигурява се достатъчно слънчево греене на всички листа и леторасти. Осигурява се проветряването между листата. При пръскане се улеснява достъпа на препаратите във всички листа.

За да се постигнат тези цели е необходимо да се знаят и някои физиологични особености на кивито, а те са:

Леторастите, получили достатъчно слънчево греене могат да плододават едновременно с вдървесиняването. Плодовете се разполагат по едногодишните леторасти. Пъпките на двугодишните и по-възрастни леторасти не плододават. Плодните пъпки са първите 6-10 пъпки на едногодишния летораст. На плодните леторасти междувъзлията са къси и пъпките са по-големи. Леторастите, които сами прекъсват растежа си през лятото добре се вдървесиняват и добре вързват и запазват плодовете. Праворастящите леторасти, които имат дълги междувъзлия, растящите на сянка и невдървесинените добре леторасти са слабо продуктивни.

При резитба на киви за формиране се издържа стъблото от леторастите, а раменете се издържат от леторастите по стъблото. Затова през първата зимна резитба полегналите върху реда тел рамена се съкращават на 30-40 см. През втората резитба те се удължават, като върху тях се оставят до 10 бр. плодни пръчки с диаметър - 1 см. През третата зимна резитба на кивито се извършват подобни операции и същата година от едно добре развито растение могат да се получат до 50-100 бр. плодове. Ако развитието е по-слабо някои от плодовете могат да се премахнат. След шестата година на едно растение се оставят през 25-35 см общо около 30-40 плодни пръчки, като на един кордон общо са 15-20 плодни пръчки. При по-възрастни и по-силни растения този брой може да се увеличи. При шестгодишните растения по-добри резултати са получени при оставянето на 20 плодни пръчки с по 11 пъпки, отколкото 10 плодни пръчки с по 22 плодни пъпки.

При късите резитби на кивито (3-4 пъпки) плододаването намалява, като 47% от пъпките в същото време плододават. Плодните пръчки трябва да са близо до кордоните. С други думи едногодишните леторасти, разположени по двугодишните клони да са с максимална дължина 25-30 см. При дългата резитба плодните пръчки са с дължина 80-100 см и имат по 8-10 пъпки, а дебелината им е 1 см , измерена в средната им част.

Късна резитба на киви

Друг вид резитба на киви е късната резитба. Разположените по рамената близо до основата на плодния летораст други леторасти се премахват. Основният летораст и част от рамото се оставят за плодни пръчки, като връхната част от рамената се подновяват на всеки три години. По този начин се изграждат здрави рамена и не се засенчват излишно и други части от растението На следващата фигура са показани начините на тези резитби. Зимната резитба на кивито се извършва след листопада или напролет преди да се развият пъпките. При по-мека зима сокодвижението започва през март. При по-късни резитби се наблюдава изтичане на клетъчен сок от изрязаното място нарича плач по растенията. В зависимост от годината се наблюдава различно количество плач. Течността има рН 5,3-6,6 като съдържа микро- и макроелементи. Не са наблюдавани отрицателни ефекти от влиянието на ранната резитба, за това може да се препоръча да се извършва в райони с по-мека зима през периода декември-януари. Броят на плодните пръчки и дължината им варира в зависимост от състоянието на растението. Установено при 6, 12, 18, пъпки на летораст, или общо 5,10, 15, 20, 25 хил. пъпки на декар се увеличава добивът. При 20 000 пъпки на декар се получава 3,74 тона плод от декар. Броят на плодовете при пръчки с 6, 12, 18 бр. пъпки сочи съответно 2,88, 2,48 и 2,09, което е съотношението плодове-пъпки. По този начин при т-образната формировка на всеки 1,2 м рамена се изисква да има 8 бр. добре натоварващи се плодни пръчки.