Полезна информация за овощните култури.Влияние на беритбата върху съхраняемостта на ябълките.


Степента на зрелост в момента на беритбата оказва голямо влияние върху резултатите от съхранението на ябълките. Предивременната беритба на ябълките не само намалява добивите (през последните три седмици преди беритбата плодовете увеличават теглото си с 15-20%), но и способства за получаване на неоправдано големи фири по време на лагеруването.

Между разграждането на хлорофила и оформянето на вкуса съществува определена зависимост. Просветляването на основния зелен цвят съвпада с оформянето на вкусовите качества. При предивременна беритба на ябълките този процес се прекъсва и не може да продължи по време на съхранението. Рано обраните плодове не могат да развият типичния за сорта ароматен букет. Ранната беритба на ябълките от някои сортове (Муцу , Червена превъзходна и др.) създава условия за масови поражения от запарване.

Късната беритба на ябълките също се отразява неблагоприятно на съхраняемостта на плодовете. Климактеричният максимум на дишането може да настъпи още преди внасянето им в плодохранилището, в резултат на което възможностите за продължително лагеруване се ограничават. След климактеричната фаза съпротивителната способност на плодовете срещу паразитни болести рязко се понижава и загубите от гниене по време на лагеруването значително нарастват. При късна беритба на ябълките процесите на дозрява не достигат такъв стадий, че става невъзможно забавянето им посредством охлаждане и съхраняване в регулирана и модифицирана атмосфера, тъй като с това се нарушава хармоничното протичане на ензимните процеси. В ябълковите плодове се натрупват токсични продукти в концентрации, предизвикващи физиологични заболявания. Късно браните плодове лесно се засягат от стъклясване, джонатанови петна и потъмняване на месото.