Растителна защита

Обикновена фасулева мозайка Bean com­mon mosaic potyvirus - BCMV

Жълта фасулева мозайка Bean yellow mosaic potyvirus - BYMV

Краставична мозайка Cucumber mosaic cucumovirus - CMV

Описание на вирусните болести по фасула

Първите, същински листа са мозаично прошарени при семенно преносимите вируси (обикновената фасулева мозайка, краставич­ната мозайка) и пожълтели между жилките с тънка, зелена ивица по нерватурата (жълта , фасулева мозайка). Признаците на вирусните болести вари­рат в зависимост от сорта, изолата на патогена, условията на околната среда. Растителни­те вируси се идентифицират чрез индикато­рен метод и ELISA тест.

Трите вируса се пренасят от различни ви­дове листни въшки, но най-често от Aphis fabae по неперзистентен начин.

Борба с вирусните болести по фасула

Борбата с вирусните болести се извежда трудно, поради което загубите от тях са зна­чителни. Тъй като няма средства за лечение на вирусно болните растения, мерките за борба трябва да бъдат насочени към пред­пазване от инфекция. Превантивните мерки за ефикасен контрол са основата на Добрата растителнозащитна практика.

Те включват:

- използване на здрав посевен материал;

- унищо­жаване на източниците на инфекция (болни растения и плевели);

- ограничаване разпространяването на вируса от вектори (листни въшки) чрез третиране с инсектициди и ми­нерални масла, както и избор на устойчиви и толерантни сортове.

Третирането с минерални масла се пре­поръчва при неперзистентните вируси. Листната маса на растението гостоприемник се покрива с тънък филм, който не позволява насекомите да се хранят, и по този начин се предотвратява разпространението на вируса. Плътността на листните въшки се следи чрез провеждане на системни наблюдения. Ранното засяване на фасула намалява високата плътност на векторите.