Растителна защита

Фасулев зърнояд Възрастното насекомо е бръмбар с продълговато-овално тяло, покрито със светложълтеникави до тъмнокафяви космици. Покривните крила са правоъгълни, със заоблени върхове и не покриват пигидиума. Дъл­жината на тялото е от 2 до 4,2мм. Яйцето е млечнобяло, прозрачно, удължено. Ларвата е дъговидно извита, белезникава, младата е с крака, а възрастната-без крака, дължина от 2,8 до 3,8мм. При наши условия неприятелят не зимува на открито.

Неприятелят най-често напада семената на обикновения фасул, а по-слабо на многоцветния. От обикновения фасул се предпочи­тат плоските фасули (чалии), по-слабо се на­падат кръглите фасули (хороси , облеци, саръ).

Заразяването на фасула на полето става по време на заразяване на първите бобове. Възрастните женски снасят яйца само по зрелите семена в бобовете, обикновено през втората половина на юли и август. Младите ларви се вгризват най-често в мястото, където се допират две зърна или пък зърното опира до стената на боба. Входните отвори са малки, кръгли и при сортове с необагрена семенна обвивка са трудно забележими с невъоръжено око, а при сортове с обагрена обвивка те се забелязват като малки бели точици. След навлизане в семената ларвите се хранят с вътрешността им, като издълбават тесни ходове, които впоследствие разширя­ват и удълбочават. В едно зърно се развиват до 20 и повече ларви. При силно нападение остава само семенната обвивка. Напълно развитите бръмбари прогризват кръгли от­вори на семенната обвивка, през които изли­зат. Неприятелят се внася в складовете със семената, където се размножава целогодиш­но и развива 3-4 поколения, които се застъп­ват.

На полето бръмбарите излитат от заразе­ните семена в края на юли, август и начало­то на септември. Ако узрелият фасул се оста­ви по-дълго време на полето до узряването на всички бобове, се създават условия за за­разяване на по-късно зреещите фасули. При сеитба на заразени семена излетелите от тях бръмбари не могат да преживеят до узряването на бобовете и да ги заразят. Заразяване­то става предимно от излетели от складовете и домакинствата бръмбари или от късно за­сети със заразени семена посеви.

Борба с неприятеля фасулев зърнояд - Acanthoscelides obtectus

Прилагане на система от мероприятия, осигуряваща унищожаване на всички източници на зараза. Навременна сеитба със здра­ви семена. Осигуряване на 4-5км простран­ствена изолация на посевите от складовете и населените места. Своевременно прибиране и овършаване на фасула, като семената се съхраняват в предварително добре дезинфек­цирани складове.

На полето борбата е насочена срещу въз­растните бръмбари. Преди появата на първи­те зрели бобове се отчита плътността на неп­риятеля и при наличие на повече от 2 броя на 100 откоса се извършва третиране. Седем дни след първото обследване се извършва второ и се преглеждат по 500 узрели боба, събрани от краищата и от двата диагонала. При наличие на живи бръмбари или на 0,2% нападение по бобовете третирането се повта­ря след 9-10 дни. Седем дни след второто тре­тиране посевите се обследват отново. При установяване на по-висока степен на зараза но­во третиране не се провежда. Борбата продължава в складовете и домакинствата чрез третиране на семената. За унищожаване на скритата зараза в семената успешно може да се прилага термотерапията, т.е. използването на ниски и високи температури. През зимните месеци семената да се съхраняват в проветриви складове или да се оставят на те­раси и под навеси, като се излагат на действието на ниски темеператури. В дома­кинствата фасулът за семена да се съхранява в най- хладните помещения или на терасите, но изолиран от влага. Дебелината на зърне­ния пласт да бъде 40-50см. Всички стадии на неприятеля загиват при сума на ниските те-меператури минус 1100C. При възможност семената могат да се поставят в хладилник за пет денонощия. фасулът, предназначен за консумация, може да се постави при температура 50-550С в продължение на 30-35мин.

Борбата с неприятеля фасулев зърнояд - Acanthoscelides obtectusсе води,като се правят третирания на полето с продукти за рас­тителна защита на базата на пиримифосме-тил, делтаметрин.