Растителна защита

черна бобова листна въшка (Aphis fabae)Неприятелят черна бобова листна въшка (Aphis fabae) е повсеместно разпространен вид. В коло­ниите й се наблюдават безкрили и крилати (партеногенетични и полови форми). Яйцето й е блестящо черно на цвят. Всички форми на въшката са тъмни, кафяво-черни или тъм­но зелени.

Черната бобова листна въшка е мигри­ращ вид и зимува като яйце върху основните гостоприемници (чашкодрян, жасмин и смин). Напролет от яйцата се излюпват въш­ки, наречени основателки. Те се заселват от долната страна на листата на основните гостоприемници, където смучат сок и развиват от две до четири поколения. В колониите на трето и четвърто поколение, се явяват кри­лати форми, които прелитат на междинните гостоприемници и раждат живи ларви. Върху междинните гостоприемници тя развива 10-­11 поколения.

Черна бобова листна въшка (Aphis fabae)Отначало те прелитат върху щир, лобода и други плевели, а след това-по бакла, цвекло, фасул и други бобови култури. Въшките се заселват от долната страна на листата, по разклоненията и стъблата, като смучат сок. Нападнатите части се набръчкват, листата се завиват, увяхват, растения­та изостават и загиват. Листните въшки за­цапват листата, като отделят „медена роса" и затрудняват асимилацията. През есента в колонията се появяват крилати форми, кои­то отново се връщат върху основните гостоп-риемници и раждат по 10-12 ларви. От тях се развиват безкрили, полови женски форми. По същото време се появяват крилати, поло­ви мъжки , които прелитат от основните гос-топриемници и оплождат женските. Оплоде­ните женски въшки снасят яйца, които остават да зимуват.

Масовата поява на неприятеля черна бобова листна въшка (Aphis fabae) се благоприятства от топла и продължителна есен през предшестващата година, когато половото поколение снася по-голям брой яйца и от топла и суха пролет, което спомага по-ранно­то излюпване на основателките и по-бързото разселване на въшките. Влажното и хладно време затормозява развитието на въшката.