Растителна защита

Борба с плевелите при подготовка на площта преди създаване на нова овощна градина

За целта е необходимо площта, предназ­начена за създаване на нова овощна гради­на да се освободи от предшестващата култу­ра по възможност по-рано през лятото. За предварително почистване на площта от плевели се прилага комплекс от агротехнически мероприятия. В райони със сух климат се прилага методът на изсушаване-дълбоката обработка (оран) се извършва през най-горещите летни месеци - юли и август.

Чрез нея органите за вегетативно размножаване (коренища, издънки) се изваждат на почвената повърхност и се подлагат на изсушаващото действие на слънчевите лъчи. Изсушаването на коренищата води до загиване на голям брой спящи пъпки. Методът на изсушаване е основен в борбата срещу балура и троскота в равнинните райони.

До засаждане на дръвчетата площта се поддържа от плевели чрез плитки обработки. В райони с по-влажен и хладен климат се прилага методът на изтощаване. В този случай първо се извършва една по-плитка обработка, за да се нарежат коренищата и да се предизвика масово пробуждане на спящите пъпки по тях. Две-три седмици, след като издънките се развият, но преди да са започнали да се вкореняват се извършва дълбоката обработка. До засаждане на дръвчетата площта се поддържа чиста от плевели чрез плитки обработки. С тях се цели развилите се от семена плевели да не се осеменяват.

Най-добър резултат за унищожаване на плевелната растителност в т.ч. и упоритите многогодишни коренищни и кореново-издънкови плевели се получава при съчета¬ване на агротехнически средства (метода на изсушаване или изтощаване) и третиране с тотални хербициди. За целта в периода юни-юли се извършва третиране с продукти на база глифозат. Най-подходяща фаза за тре¬тиране с глифозат е начало на изкласяване (изметляване) на житните плевели, начало на бутонизация (паламида) и пълен цъфтеж (поветица, вълча ябълка). Един месец след третирането се извършва основната обра-ботка.

Химична борба с плевелите при семкови овощни видове - млади и плододаващи

В овощни разсадници рано на пролет преди вегетация от почвените хербициди може се третира с хербициди с а.в. оксифлуорофен. За ябълков питомник II-ра година при ябълкови подложки М 9 се препоръчва третиране и с продукти на основа а.в. тербацил, рано на пролет, преди вегетация, след първата обработка на почвата. По време на вегетация срещу едносемеделните (житни) видове се прилагат някои от селективните листни противожитни хербициди (балурициди): флуазифоп срещу едногодишни и срещу многогодишни видове. Третирането с листните противожитни хербициди се извършва във фаза 3-5-ти лист на едногодишните плевели и при височина 10-20 cm на балура.

В насажденията от семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля) - млади и плододаващи

За борба с едногодишните житни и широколистни плевелни видове рано на пролет преди вегетация, след обработка на почвата се препоръчва третиране с някои от почвените хербицид с а.в.: пендиметалин; дихлобенил (след втората година); срещу едногодишни широколистни видове рано на пролет преди вегетация може да се прилага и флуорохлоридон.

По време на вегетация срещу едносемеделните (житни) видове се прилагат някои от селективните листни противожитни хербициди (балурициди): халоксифоп-R метил срещу едногодишни и срещу многогодишни видове; флуазифоп - П-бутил срещу едногодишни и срещу многогодишни видове. Третирането с листните противожитни хербициди се извършва във фаза 3-5-ти лист на едногодишните плевели и при височина 10-20 cm на балура.

Срещу едногодишни и някои широколистни многогодишни видове (поветица) по време на вегетация се препоръчва третиране с оксифлуорофен. Третирането се извършва през април, май по време на активна вегетация на плевелите (поветица - начало на масов цъфтеж), като се внася с растителнозащитна техника с предпазни съоръжения за насочено пръскане .

За унищожаване на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели по време на вегетация може да се третира с тоталните листи контактни хербициди: дикват; глюфозинат амониум, като се третира с пръскачки с предпазни съоръжения за насочено пръскане. От листните системни тотални хербициди се препоръчва третиране по време на вегетация с глифозат (срещу едногодишни плевели в ранни фази от вегетацията им и за унищожаване на балур, пирей , паламида, поветица, троскот, вълча ябълка в различни дози в зависимост от групата на преоблада-ващите плевели). Най- подходяща фаза за третиране с глифозат е начало на изклася-ване (изметляване) на житните плевели, на¬чало на бутонизация (паламида) и пълен цъфтеж (поветица, вълча ябълка).

Третирането с глифозат трябва да се извършва с техника за растителна защита оборудвана с предпазни съоръжения, с цел да се избегне попадане на хербициден разтвор върху зелените части на растенията, тъй като може да предизвика силни повреди по растенията, включително изсъхване и загиване на цели дървета.

Борбата с плевелната растителност е най-ефикасна когато се съчетават агротехнически средства с химичния метод (хербициди). В този аспект важно условие е обработката на почвата да се извършва в оптималния агротехнически срок.

Първата обработка на почвата се извършва рано на пролет, когато почвената влажност позволява извършване на качествена обработка. Непосредствено след