Растителна защита

Parthenolecanium-corni_1Щитчето на женската на неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni е тъмножълто или кафяво до тъмнокафяво, с гладък, блестящ ръб, с дължина на тялото 3-9,5 mm и ширина 2-4 mm. Зимува като ларва втора възраст по долната страна на клоните и клонките, в пукнатините на кората, а при висока численост и по стъблото.

Неприятелят обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni развива едно поколение годишно. Напролет ларвите на­пускат местата на зимуване, пропълзяват по тънките клонки и започват да се хранят. Те линеят и се превръщат в мъжки и женски. Телесната повърхност на женските се втърдява и се превръща в тъмнокафяв щит , а мъжките се покриват със светлосиво, продълговато восъчно щитче. Яйцеснасянето на неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni започва през май, а излюпването на лар­вите - през май, юни и продължава до края на юли. Ларвите се хранят върху листата до есента, линеят и преминават в местата на зимуване.

В южните райони и върху растения, при които неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni развива две поколения, снасяне­то на яйцата от второ поколение започва в началото на август.

Вредата от неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni се дължи на убожда­нията и изсмукването на хранителни соко­ве, на отделянето на „медена роса", върху която се развиват гъбички, причиняващи черен цвят на листата, клонките и клоните. Силно нападнатите растения са със затормозен растеж, по-малък брой и дребни лис­та, които често изсъхват и преждевременно окапват.

Борба с неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni

Отглеждане на сливовите насаждения на висок агрофон. През невегетационния период борбата е насочена срещу зимуващите ларви на неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni при плътност 20-30 бр. на 1 м скелетна клон­ка. През вегетационния период се провеждат третирания - първото преди или непосред­ствено след цъфтежа, а второто - във фаза формиране на завръза - плътност 20-30 бр. на 1 м скелетна клонка, и при нарастване на пло­довете при плътност 5-7 бр. на лист.

Активни вещества за борба с неприятеля обикновена сливова щитоносна въшка - Parthenolecanium corni

През невегетационния период - минерал­ни масла; през вегетацията - фенитротион, формотион, диметоат, циперметрин, делтаметрин, хлорпирифосетил, циперметрин+хлорпирифосетил, карбарил, бифент­рин, алфациперметрин, ламбдацихалотрин, фенпропатрин (по кайсия)