Растителна защита

Сливов плодов червей - <strong class=Grapholitha funebrana" align="left" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Вредителят сливов плодов червей - Grapholitha funebrana е икономически най-опасният неприятел по сливата у нас. Разп­ространен е във всички райони на страната. Освен плодовете на сливата поврежда прасковата, кайсията и джанката.

Възрастното насекомо на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana е малка пеперуда с размер при разперени криле 12-15 mm. Предните крила са по-светло или по-тъмно сиви с примес на пепелносиво. В края на крилото има светлосиво петно, в което са разположени четири наситеночерни щрихи. Петното е оградено със слабо забележими оловносиви ивици без блясък. В края на крилата има една тъмна и една светла ли­ния, формирани от първия ред люспици на ресните. Задните крила са сиви, с кафеникав оттенък и една светла ивица на предния ръб. Яйцето е овално, белезникаво с разме­ри 0,7х0,6 mm. Напълно развитата гъсеница на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana е с карминено розова горна страна и по-бле­да долна. Главата е тъмнокафява с по-свет­ли петна. Какавидата е светлокафява, дълга 6-7 mm.

В зависимост от метеорологичните усло­вия неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana развива две или три поколения годишно. Зимуват напълно развитите гъсеници от второ и тре­то поколение под старата напукана кора на стволовете и дебелите клони, в основата на дърветата, в растителните отпадъци и в повърхностния слой на почвата. Летежът на пеперудите от презимувалото поколение на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana за­почва през последната десетдневка на април - началото на май. Женските снасят яйцата си привечер при температура над 15 градуса основно върху плодчетата и по-рядко по лис­тата и кората на клонките. Яйцата се разви­ват за 10-16 дни. Излюпените гъсеници на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana се вгризват в плодовете и дълбаят ходове, на­сочени към дръжката на плодовете, което причинява окапването им. Гъсениците се доразвиват в падналите на земята плодове.

Пеперудите от второ поколение на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana летят през юни - юли. Имагиниралите женски пеперу­ди са с по-висока плодовитост, затова пов­редите при средноранните и късни сортове сливи са по-значителни и могат да достиг­нат до 70%. Летежът на трето поколение е през август - септември. Гъсениците на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana се вгризват в плодовете за много кратко време след излюпването си. Затова от изключителна важност е третиранията срещу неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana да се извъ­ршват навреме по сигналите на регионални­те служби за растителна защита.

Борба с неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana

Добра растителнозащитна практика е да се прилагат всички агротехнически меропри­ятия, които повишават жизнеността и устой­чивостта на овощните дървета. Плътността на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana се намалява и с редовно окопаване между дърветата и събиране на ока­палите плодове.

За сливовия плодов червей са възприети следните прагове на икономи­ческа вредност:

* 8-10 зимуващи гъсеници в ловни пояси, средно на 10 дървета;

* 2-3 броя пеперуди средно на една феромонова уловка за една седмица за летеж на първо поколение;

* 1-1,5% пресни вгризвания от гъсениците на първо поколение;

* 2 пеперуди средно на една феромонова уловка за една седмица за летежа на второ поколение;

* 0,8-1% пресни вгризвания от гъсениците второ поколение.

Началото и динамиката на летеж и броят на поколенията на неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana най-точно се проследяват с феромонови уловки. В нашата страна е регистриран за употреба синтетичният феромон на Funemone (GFUN).

Активни вещества за борба с неприятеля сливов плодов червей - Grapholitha funebrana

фенитротион, есренвалерат+фенитротион , алфациперметрин, фенпропатрин, делтаметрин, дифлубензурон, хлорпирифосетил, ламбдацихолотрин, тиодикарб, метоксифенозид, есфенвалерат, бифентрин