Растителна защита

Черна черешова листна въшка (Myzus cerasi)Неприятелят черна черешова листна въшка - Myzus cerasi се среща в цялата страна и е един от най-чес­то срещаните видове листни въшки.

Основателките и безкрилите партеногенетични женски индивиди имат овална до широко крушовидна форма. Тялото на неприятеля черна черешова листна въшка - Myzus cerasi е блес­тящо черно, а отдолу - тъмнокафяво. Черната черешова листна въшка е факултатив­но мигриращ вид, с основни гостоприемници череша и вишня, а междинни лепка и ве­ликденче. Зимува като яйце в основата на пъпките на младите леторасти.

Напролет ларвите на неприятеля черна черешова листна въшка - Myzus cerasi се излюпват непосредствено след набъбването на пъпките на черешата. Отначало ларвите смучат сок от пъпките, а по-късно преминават по долната страна на листата и по дръжките им, както и в осно­вата на развиващите се леторасти. Въшките повреждат най-силно връхните листа на леторастите. Повредените листа при череша­та се завиват и образуват цели пакети. При храненето си въшките отделят обилно „ме­дена роса", върху която се развиват чернилни гъбички, в резултат на което листата и плодовете се замърсяват. В години с благоприятни метеорологич­ни условия черната черешова листна въшка се появява в голям размер и причинява зна­чителни поражения особено по младите дървета и в питомниците. Силно повредени­те листа са по-дребни, почерняват и окапват , а силно нападнатите леторасти се изк­ривяват.

Борба с неприятеля черна черешова листна въшка - Myzus cerasi

ДРЗП налага, преди да се вземе решение за химична борба, да се направи много точна оценка за популационната плътност не само на листните въшки, но и комплекса афидофаги - хищни калинки, златоочици, сирфидни мухи, хищни галици, които имат важно значение за регулиране на популациите на въшката.

Химичната борба с неприятеля черна черешова листна въшка - Myzus cerasi се провежда през веге­тационния период предимно с предцъфтежни третирания, за да не се допусне завиване на листата и образуване на големи и плътни ко­лонии. ПИВ е 10 броя колонии на 100 пъпки или 8-10 % нападнати леторасти.

За химична борба с неприятеля черна черешова листна въшка - Myzus cerasi се използват препарати зарастителна защита със следните активни вещества - тебуфенпират, диметоат.