Растителна защита

Описание на болестта eкскориоза по лозата - Phomopsis viticola

Екскориоза по лоза - Phomopsis viticolaМакар че често болестта eкскориоза по лозата - Phomopsis viticola се определя като проблем с второстепенно значение, тя може да причини сериозни щети, когато метеорологичните условия са подходящи.

Основните симптоми се откри­ват по най-долните междувъзлия на леторастите като тъмнокафяви до черни некротични петна с удължена форма. Впослед­ствие кората в местата на петната се напук­ва и разкъсва. Това прави леторастите крех­ки и те лесно се чупят. Растежът на леторастите може да бъде затормозен , когато са развити от заразени пъпки. Симптомите на болестта eкскориоза по лозата - Phomopsis viticola по листата представляват точковидни некротични петна, засягащи целия мезофил на петурата, около които обикновено има хлоротичен ореол. Листата се деформират в раз­лична степен, а силно засегнатите се разкъсват. болестта eкскориоза по лозата - Phomopsis viticola засяга обикновено зре­ещи или напълно узрели зърна в гроздовете - появява се тъмнокафяво петно, което се разраства бавно, придобива синкаво-черен цвят и хлътва. Зърната се набръчкват и изсъхват. По узрелите леторасти освен напетняване в резултат на заразяване по вре­ме на вегетацията може да се наблюдава избледняване и/или побеляване на кората най-често с локален характер. През зимата по повърхността на заразените леторасти се появяват пикнидии, които могат да бъдат толкова многобройни, че да повдигат епи­дермиса.

Гъбата зимува като мицел и пикнидии в кората. Оптималната температура за заразя­ване е 23°С и е необходима сравнително ви­сока влажност на въздуха. Понижение на до­бива трябва да се очаква основно в области, където валежите от дъжд след набъбване на пъпките причиняват овлажняване на лозите в продължение на няколко дни.

Борба с болестта eкскориоза по лозата - Phomopsis viticola

Различните сортове са с различна чувствителност спрямо гъбата. Не са извест­ни устойчиви сортове. Посадъчният матери­ал, който се използва, трябва да бъде свобо­ден от патогена. Заразените вдървесинени части са източник на инфекция и трябва да се отстраняват при резитбата, като растител­ните остатъци се унищожават. Третиране с фунгицид се налага, ако са открити лози със симптоми в предходната година и ако по вре­ме на развитието на пъпките на лозите през пролетта има чести валежи от дъжд. Необхо­дими са две самостоятелни третирания в началото на вегетацията, особено ако темпера­турите са по-ниски и нарастването на леторастите е по-бавно. Първото третиране се извършва, когато около 40% от пъпките, разположени в основата на леторастите, са в стадий пеперуда; второто - при същия про­цент пъпки в стадий 2-3 листа. След като за­почнат третиранията за борба срещу маната, не се налага извършването на самостоятелни третирания за контрол на екскориозата.

Активни вещества за борба с болестта eкскориоза по лозата - Phomopsis viticola

Контактни: дитианон, каптан, манкоцеб, прохлораз.

Системни: алуминиев фозетил, алуминиев фозетил +фолпет, алуминиев фозетил +фенамидон.