Растителна защита

Leptosphaeria_nodorumБолестта петносване на класовете, причинявана от Leptosphaeria nodorum, може да се пренася със семена, но основният източник на зараза са расти­телните остатъци на повърхността на поч­вата. Заразата, пренасяна със семена или с аскоспори по въздуха, може да причини се­риозни повреди по младите растения. Пър­воначално по листата се появяват дребни, кафяви петна, които понякога нарастват значително. Разпространението на болестта Leptosphaeria nodorum от расте­ние на растение става в дъждовни условия, чрез пикнидиоспори. Няколко седмици преди узряване на пшеницата се заразяват и плевите на класчетата. Краищата и връх­четата им стават кафеникави, покрити с малки, тъмнокафяви точици (пикнидии). Зърната в заразените класове са спаружени и по-дребни. Болестта се благоприят­ства от обилните валежи през пролетта и лятото.

Как трябва да се борим с болестта петносване на класовете - Leptosphaeria nodorum?

Препоръчително е ползването на семе­на, свободни от зараза. Третирането на се­мената има ефект, ако степента на заразеност е ниска. При силна степен на зараза на семената вероятно ще са необходими третирания през вегетацията. Първото тре­тиране трябва да се извърши при поява на флагелния лист, а следващо третиране може да е необходимо при поява на класа, ако условията са благоприятни. Целта на борбата е да се предпазят от заразяване класът и флагелният лист. Ако болестта петносване на класовете - Leptosphaeria nodorum се среща заедно с други болести , трябва да се при­лагат фунгициди, ефективни срещу целия комплекс болести.

В страната няма специално одобрени препарати за растителна защита за борба с петносването на класовете - Leptosphaeria nodorum.