Растителна защита

Helminthosporium_sativumХелминтоспориозата (Helminthosporium sativum) се проявява по пшеницата и други житни култури под фор­мата на различни типове повреди - кафяви петна, черен зародиш или кореново гниене. Загниването на корените и основата на рас­тенията води до появата на хармани в посе­ва от ниски растения, които преждевремен­но загиват или дават слабо развити класо­ве. По време на изкласяване по листата се появяват различно го­леми, елиптични, тъмнокафяви петна, кои­то водят до прегаряне на петурите и съот­ветно намаляване на добива.

По плевите на класовете се образуват дребни, тъмнокафя­ви петна, а зародишният край на зърното потъмнява. Семената са шупливи и леки. Гъбата Helminthosporium sativum зимува в заразените растителни ос­татъци и образува перитеции. Разпростра­нява се със семената. Развитието на болест­та хелминтоспориоза (Helminthosporium sativum) се благоприятства от следните условия - висока влажност, гъст посев, чувствителни сортове и изтоще­ни растения.

Как трябва да се борим с болестта хелминтоспориоза по пшеницата - Helminthosporium sativum?

Спазване на сеитбообръщение, засяване на здрави семена и обеззаразяване на семе­ната, дълбока оран за унищожаване на за­разените растителни остатъци , използване на устойчиви сортове.

Няма специално одобрени продукти за борба с болестта хелминтоспориоза пшеницата - Helminthosporium sativum.