Растителна защита

Eurygaster_integricepsВ нашата страна се срещат следните видовежитни дървеници:

  • вредна житна дървеница - Eurygaster integriceps Put.;
  • австрийска дървеница - E. austriaca Schr.; мавърска дървеница - E. maura L.
  • остроглави дървеници - Aelia acuminata L.; A. rostrata Boh.

Възрастните житни дървеници от род Eurygaster имат продълговато тяло със заоблен изпък­нал гръб, светлокафяв цвят и дължина 9-13 мм. Ларвите преминават 5 възрасти в раз­витието си, които морфологично се разли­чават една от друга.

 

Остроглавите дървени­ци от род Aelia са с удължено-яйцевидна форма, светложълт цвят и дължина 8-9 мм. Най-опасна за пшеницата е вредната житна дървеница Eurygaster integriceps, която е до­миниращ вид в основните зърнопроизводителни райони у нас.

Eurygaster_integriceps_PutЖитните дървеници имат едно поколе­ние в годината и зимуват като възрастни насекоми под растителните остатъци в пок­райнините на горите. В пшеничените посе­ви през пролетта те прелитат обикновено през втората и трета десетдневка на април, хранят се в продължение на 2-3 седмици, след което женските започват да снасят. Разполагат яйцата си на купчинки от 12-14 броя, наредени в два или три реда, по расти­телните остатъци, листата и класовете. Не­посредствено след снасянето яйцата са светлозелени, а в края на ембрионалното си развитие придобиват седефен блясък с ха­рактерна червена рисунка с форма на кот­ва. Излюпването на ларвите съвпада с цъф­тежа или края на цъфтеж на пшеницата през май, в зависимост от климатичните условия. Ларвите на житните дървеници от първа възраст не се хранят и до преминаването им във втора възраст остават събрани на купчинка върху хориона на яйцата или близо до тях. Разви­тието на ларвите от втора до пета възраст съвпада с фенофазите млечна-пълна зре­лост на пшеницата. От втората половина на юни или първата десетдневка на юли за­почва окрилянето на възрастните от новото поколение. Те се хранят още около 10-15 дни, след което мигрират в местата на зи­муване.

Възрастните дървеници и ларвите вредят, като смучат сок - възрастните от стъблата, листата, класовете и зърната на пшеницата , а ларвите - само от зърната. В мястото на убождането те вкарват ферменти, които превръщат белтъчините в зърната и в сока на растенията в разтворима форма, годна за изс­мукване и усвояване от дървениците. Частта от стъблата, листата и класовете над мястото на повреда загива, което води до разреждане на посевите и намаляване на добивите.

При ранна миграция на дървеницата в посевите, висока плътност, сухо и топло време повредите от възрастното могат да са значителни. В по-късна фенофаза на пшеницата повредите по класовете от въз­растните дървеници се нарича „частично" или „пълно белокласие".

Зърната, повредени от ларвите в млечна зрелост, остават спарушени. В мястото на повредата във восъчна зрелост те са по-плоски или вдлъбнати, а при зрелите зърна в мястото на убождането се образува тъмно петно с по-светъл ореол около него. Най-много убождания по зърната причиняват ларвите от IV и V възраст и възрастните от новото поколение. Повредените зърна имат влошен глутен, по-ниско абсолютно и хектолитрово тегло и намалена кълняемост, а брашното от тях е с влошени хлебопекарни качества.