Растителна защита

EurygasterГолямо значение за намаляване на риска от повреди от житните дървенци има хи­мичната борба. Основната стратегия за борба е насочена срещу презимувалите дървеници след миграцията в посевите или сре­щу ларвите втора - трета възраст при дос­тигане прага на вредност. За да се прецени необходимостта от употребата на инсекти­циди, много важно е да се следват сигнали­те на регионалните служби за растителна защита (РСРЗ) за провеждане на обследванията и указанията за определяне плътно­стта на възрастните и ларвите.

vredna_jitna_darvenitsaЗа икономически праг на вредност у нас е приета следната плътност: за презимувалите житни дървеници - 2 бр./кв.м при суха и топ­ла пролет, и 4 бр./кв.м при хладна пролет и гъсти посеви във фенофенофаза братене-вретенене и съотношение мъжки към женс­ки житни дървеници 1:1. При ларвите прагът на вредност е 2 бр./кв.м при благоприятни климатични условия и нормален посев, и 4 бр./кв.м - при хладна пролет и гъсти посеви през периода на млечната зрелост, когато 30% от ларвите са в III възраст.

Необходимо е да се знае, че тенденция за увеличаване опасността от житните дърве­ници съществува в години с умерено студе­на зима и достатъчна снежна покривка, ранна и топла пролет с количество на вале­жите под нормата, топло лято с температу­ри над нормата и с по-малко количество на валежите през първата му половина. В такива години презимувалите дървеници миг­рират в посевите дружно, по-рано и причи­няват много повреди по младите растения. Опасността от тях е ососбено голяма за късно засетите, редки и изостанали във фенологичното си развитие посеви. Това на­лага внимателно да се следят бюлетините на РСРЗ за сътоянието на неприятеля в съ­ответствие с конкретната климатична обс­тановка.

Ранното и в съкратени срокове прибира­не на реколтата (10-15 дни) е ДРЗП за ограничаване числеността на дървениците. Останалите върху стърнищата новоокрилени възрастни не успяват да се доизхранят и през зимата значителна част от тях загиват.

За намаляване плътността на ларвите важна роля имат и яйчните паразити - теленомусите, които са водещи сред ентомогфагите и през отделните години причиня­ват 30-40 до 80% смъртност на яйцата. За­разените яйчни купчинки имат черна или сиво-черна окраска. Благоприятни условия за повишаване ефективността на теленомусите в пшеничените посеви се създават в години с умерено студена зима с достатъч­на снежна покривка, с ранна, топла и по-су­ха пролет и наличие в близост до тях на площи с цъфтяща растителност, с нектара на която се хранят възрастните празити.

 

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба:

  • срещу възрастните житни дървеници - фенитротион, тиаметоксам, есфенвалерат + фенитротион, бенсултап, алфациперметрин + тефлубензурон, бетацифлутрин, алфаметрин, фентоат, циперметрин, ламбдацихалотрин, зетациперметрин, циперметрин + хлорпирифосетил;
  • срещу ларвите: фенитротион, пиримифосметил, алфациперметрин, бетацифлут­рин, алфаметрин, циперметрин + хлорпи-рифосетил, циперметрин, делтаметрин, фентоат, ламбдацихалотрин, бетациперметрин, фипронил, зетациперметрин, тауфлувалинат, цис-трансциперметрин.

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба срещу яйца и възрастно: тиодикарб

Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба срещу ларви и възрастно: фенитротион