Растителна защита

Haplothrips_tritici_KurdПшениченият трипс има едно поколение в годината и презимува като ларва в почва­та на нападнатите пшеничени посеви. Въз­растните трипси са дребни насекоми, с тън­ко продълговато тъмнокафяво до черно тя­ло и дължина 1,2 - 2,2 мм. Крилата са проз­рачни, тесни, с дълги реснички. Непосред­ствено след излюпването ларвите са жълто­зелени, няколко часа след това стават бледочервеникави, а след първото линеене придобиват яркочервена окраска. Дължината на тялото им е 1,4 - 1,8 мм. Повреди­те причиняват възрастните насекоми и лар­вите, които смучат сок от листата и класо­вете на пшеницата.

Възрастните трипси вредят във фенофазите вретенене-изкласяване-цъфтеж на пшеницата. По време на вретененето те се намират под последния обвивен лист на класа, а след изкласяване-то се концентрират по-масово по неизкла-силите още стъбла. Частта от класа в мяс­тото на смученето (най-често връхната) по­белява , остава недоразвита и класчетата не формират зърна или образуват слаби, спарушени зърна. Основната вреда причиняват ларвите. Отначало те смучат сок от плеви­те и цветните части, а по-късно от различ­ни места на зърната в млечна и восъчна зрелост, но най-често се струпват около „браздичката" на семето. Мястото на хра­нене по зърното побелява и става грапаво, а „браздичката" се разширява, удълбочава и придобива жълто-кафява окраска. Повреде­ните зърна имат шуплив вид, по-ниско тег­ло и влошени посевни качества.

Как трябва да се води борбата с пшеничения трипс?

Преди организиране на химическата борба с пшеничения трипс е необходимо да се определи средната плътност на неприя­теля на едно стъбло или клас, като се след­ват указанията на специалистите от РСРЗ. Оптималният период за отчитането й при възрастните насекоми е по време на изкласяването, а при ларвите през периода на млечната зрелост. ДРЗП е пръскане с ин­сектицид само в посевите, в които средна плътност е над прага на вредност: за възра­стните - 10 трипса/1 стъбло, за ларвите -20 броя/1 клас (при суха пролет) или 30 броя/1 клас (при влажна пролет). Плътно­стта на пшеничения трипс ефективно огра­ничават и редица културно-стопански мер­ки. На първо място това са правилното се­итбообращение, като не се допуска засява­не на пшеницата след житни предшестве­ници и подметката на стърнищата непосре­дствено след жътвата. Пшениченият трипс вреди повече по онези растения, които по едни или други причини закъсняват в свое­то развитие, затова и всички фактори, спо­магащи дружното поникване и по-бързо развитие на посевите (навременната сеит­ба, комбинираното минерално торене или торенето с фосфорни торове), намаляват нападението и загубите от този неприятел.

В България няма регистрирани инсекти­циди за борба с пшеничения трипс до настоящия момент.