rezitba-plododavane-1С мероприятията (торене, напояване и обработка) се влияе върху растежа и плододаването на цялото дърво. Резитбата на овощните дървета дават възможност да се регулират растежът и плододаването не само на цялото дърво, но и локално, на отделните му клони и клонки, защото чрез тях се въздейства за преразпределяне на хранителните сокове между отделните части на дървото.

Правилното отглеждане на овощните дървета включва най-много мероприятия за регулиране на растежа и плододаването им. В много случаи това регулиране се постига най-лесно чрез резитбите, които са едни от най-сигурните, най-действените начини за повлияване върху растежа и плододаването на овощните дървета.

Задачите, които се поставят за постигане чрез резитбите на овощните дървета, са различни, но са в зависимост главно от това, дали резитбите са за формиране на короната или за производство през различните възрасти от живота му.

Чрез резитбите на овощните дървета се постигнат четири основни задачи:

  • подобряване на условията на осветляването на всички облистени части, особено на разположените вътре в короната и по долните части на скелетните клони и разклонения;
  • регулиране на растежа и плододаването;
  • формиране на короната;
  • подмладяване.

Резитбите, които се правят за формиране на короната се извършват през младата възраст на овощното дърво. Чрез тях се постига формирането на короната на овощното дърво от добре разположени, силни , , здраво сраснали се със ствола и уравновесени в развитието им скелетни клони, с добре разположени и здраво сраснали се с тях скелетни разклонения, добре покрити с обрастващи клонки и клончета. При добре формирана корона соковете се разпределят по-правилно между отделните части. Слънчевите лъчи и въздухът имат широк достъп във вътрешността на короната, което е от голямо значение за растежа и плододаването, както и за запазването от болестите. Освен това борбата с болестите и неприятелите е по-ефикасна, тъй като при пръскането разтворът прониква до всички части на добре формираната корона.

С резитбите за формиране се цели още да се получи корона с такава форма и големина и с такова разположение на скелетната и обрастващата дървесина, които да улесняват по възможност по-добре овощарските мероприятия, особено най-трудоемните (беритбата и резитбата), и да осигуряват не само по-голямо, но и икономически най-изгодно производство на плодове.

Подобряването на условията на осветяване на всички облистени части освен чрез правилно формиране се постига и чрез резитбата за просветляване (прореждане) на короната.

Резитбата за просветляване на короната се практикува през целия живот на овощното дърво, като освен извършването й самостоятелно тя обезателно съпътства резитбите за формирането, за производството и за подмладяването му. Резитбата на дърветата за прореждане на короната съдейства за получаване на добър ефект не само от всички видове резитби, но и от други агротехнически мероприятия (борбата с болестите и неприятелите и др.).

С резитбата за просветляване се премахват сгъстяващите короната, излишни и пречещи части, включително засъхващите и силно оголените клони и клонки.

Чрез резитбата на дърветата за прореждане и особено чрез съкращаването, а така също и чрез наклоняването, превиването и другите резитбени операции се регулира растежът през целия живот на овощното дърво, а плододаването се регулира през по-голямата част от живота му, като започва наскоро след засаждането, за да се ускори встъпването в плододаване.

Основна задача на резитбата при възрастните дървета е подмладяването. Чрез съкращаване се подмладяват отслабналите, застарелите и със засъхващи части обрастващи клонки, с което се удължават животът и плододаването им. Прави се и леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, като се съкращават върховете им над подходяща клонка. А при напреднала възраст и с голямо засъхване овощни дървета се прави резитба за подмладяване на короната, като се извършва много силно съкращаване на скелетните клони и разклонения. Така застарелите овощни дървета се подбуждат към образуване на млада плододаваща дървесина, която израства от долните и средните части на скелетните им клони и разклонения.

От казаното се вижда, че задачите на резитбите са във връзка с различните възрасти на овощните дървета. Растежните особености и плододаването на овощните дървета са в голяма зависимост от възрастта им. През различните периоди от живота на овощните дървета стават важни промени в характера на растежа и плододаването, във връзка с което се менят и задачите, и методите на резитбите.

Чрез правилното извършване на резитбите и чрез осъществяването на посочените четири основни техни задачи освен изтъкнатото се постига още:

  • своевременно встъпване в плододаване и по-бързо достигане пълно плододаване при младите овощни дървета;
  • създаване на добри условия за образуване на плодни органи, както и за образуване, по-дълго запазване и подновяване на полезна скелетна и обрастваща дървесина, а потискане развитието на неполезни части и премахване излишните и пречещите;
  • поддържане на овощните дървета в добро състояние за ежегодно плододаване; 4) получаване на по-едри, по-доброкачествени и по-добре оцветени плодове;
  • получаване на по-големи доходи от насаждението общо за цялото му времетраене.

Многото и важни задачи, които се осъществяват с резитбата на дърветата, правят очевидно изключително голямото значение, което има тя при отглеждането на овощните дървета. Не може обаче да се очаква от резитбата да даде повече, отколкото е възможно да се постигне чрез нея. Резитбата не може да замести другите агротехнически мероприятия (торене, напояване, обработка), които влияят върху растежа и плододаването, макар че в много случаи тя има преобладаващо значение за регулирането както на растежа, така и на плододаването.

Най-добър ефект се получава от резитбата при правилно извършване и добро съчетание на всички агротехнически мероприятия, които влияят върху растежа и плододаването на овощните дървета. В комплекса агротехнически мероприятия резитбата е едно от мероприятията с най-голямо въздействие върху овощните дървета.

Не всяка резитба обаче е полезна. Механическото прилагане на резитбата може да има нежелателни последствия, когато тя не е съобразена с биологичните особености и силата на растежа на овощното дърво, а така също и със силата на растежа и разположението на скелетната и обрастващата му дървесина. В много случаи резитбата трябва да бъде съобразявана и със сортовите особености на овощното дърво.

Полезна е само правилно извършваната резитба. Това изисква овощарите да притежават достатъчно знания и подготовка за извършването й.

В сравнение с другите агротехнически мероприятия резитбата на дърветата най-малко се подава на шаблон. Докато с напояването, торенето, обработката на почвата и пръскането против болестите и неприятелите например се действа обикновено по един и същ начин общо (масово) върху всички растения, с резитбата се действа индивидуално върху всяко дърво, като освен това поотделно и по различен начин се постъпва с отделните му клони и клончета. Затова и при извършването на резитбата обикновено са необходими повече познания и по-голяма съобразителност, отколкото при другите селскостопански мероприятия.

Важни връзк