Полезна информация за лозите.

Почви подходящи за отглеждане на винени и десертни сортове лози

За определено направление в

лозаро-винарското производство всяка почва е повече или по-малко подходяща. С тази особеност трябва да се съобразяваме, когато създаваме на лозово насаждение. Въз основа на опита на практиката и научните изследвания може да се дадат следните препоръки:

Почви за производство на червени вина

За отглеждане на лози за производство на червени вина най-подходящи са умерено влажните, добре аерирани почви с добър топлинен режим. Почвите трябва да съдържат умерено количество хумус (не повече от 3%) и достатъчно желязо, фосфор и калий. От разпространените у нас почви на тези изисквания отговарят различните подтипове черноземни почви, формирани предимно на льосова основа, тъмносиво-кафявите и канелените горски почви. Те се срещат в много райони на страната. За висококачествени, добре обагрени червени вина за предпочитане са почвите с по-високо съдържание на глина.

Почви подходящи за отглеждане на лози за производство на бели вина

За отглеждане на лози за производство на бели вина с високо качество най-подходящи са скелетните, песъчливи и глинесто песъчливи почви с лек механичен състав, с ниско съдържание на хумус (под 2%), но добре запасени с фосфор и калий, разположени на речни тераси и крайбрежни склонове. Предпочитат се по-светлите почви. На тези изисквания отговарят алувиалните и делувиалните почви и някои канелени почви, формирани на глинесто-песъчливи материали, каквито има в района на Варна, Бяла, Карлово, Карнобат, Поморие и др. За получаване на фини трапезни вина, за наливане в бутилки най-подходящи са лесно затоплящите се и проветриви почви с високо съдържание на чакъл, значително количество ситни глинести частици и високо съдържание на карбонати (15-20%).

За отглеждане на лози за производство десертно грозде

Отглеждането на лози за производство на десертно грозде се предявяват по-големи изисквания към почвата. Предпочитат се по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви. Те трябва да са с по-богато хумусно съдържание (3-4%), с добра водозадържаща способност. Освен това трябва да бъдат осигурени с карбонати (до 10-15%) и с достатъчно фосфор и азот. Леките песъчливи почви може да се използуват за производство на десертно грозде (за предпочитане ранно) само при условие, че се напояват и се торят по-обилно.

За десертните сортове лози са подходящи повечето от черноземните (карбонатни, типични и излужени) и някои канелени горски почви. Благоприятни почви за тези сортове има край Дунава и в района на Плевен, Горна Оряховица, Чирпан, Пловдив, Пазарджик и др.