maize_img1В световен мащаб царевицата е значима фуражна, продоволствена и техническа култура. У нас тя се нарежда на второ място след пшеницата. От всички зърнени култури царевицата дава най-висок добив от единица площ. Забелязаното през последните две години значително засушаване почти в цялата страна налага необходимостта производителите да са все по-внимателни при подбора на хибриди и да извършат адекватни промени в технологиите на отглеждане.

За нормалното реализиране на продуктивните способности на различните генотипове (хибриди) са необходими следните условия:

  • средномесечната температура (за периода май до август) да е 18-23 градуса;
  • валежите (за същия период) да са около 380-400 мм;
  • съобразяването с тези два основни фактора (температури и валежи) е съществено при формирането на сортова структура.

Ранните и средно ранните хибриди имат вегетация 110-120 дни и се прибират с ниска влага, най-често през втората половина на м. август и началото на м. септември. Продуктивните им възможности са от 600 до 1100 кг./дка. Средно късните хибриди имат вегетация 120-130 дни и се прибират през втората половина на м. септември. Те имат продуктивни възможности - 900-1500 кг/дка. Късните хибриди имат вегетация 130-145 дни и са добри за райони с ефективни температури над 1700 градуса (равнинните части), като е подходящо да се отглеждат при поливни условия или в личните стопанства.

В сухи години, изместване на валежите и съвпадение на критичните онтогенетични фази на царевицата с високи температури и ниска атмосферна влага (темп. над 35 градуса и атм. влага под 40% през периода-изметляване, цъфтеж, оплождане) е подходящо в сортовата структура да преобладават хибриди с по-къса вегетация, добра поносимост към сух климат и към високи температури.

По принцип критичните фази на ранните хибриди не съвпадат с най-сухите  периоди през годината. Това са фенофазите, през които рязко нараства дневната консумация на вода (до 7-9 л./кв.м.). При късните хибриди (с вегетация повече от 130 дни) има по-висок риск , така че  най-активните фенофази на културата да съвпаднат със сух  период и критично високи температури.

На опитни полета , в райони със силно късно-пролетно и лятно засушаване, ранните хибриди - (200 FAO), (310 FAO), (380 FAO) и др. дават по-високи добиви от някои късни хибриди (550, 600,700 FAO).

Нужно е  да се извърши по-ранна сеитба, за да могат растенията да използуват и минималните зимни запаси (ако зимата е суха) и падналите през ранната пролет валежи. Естественно, не бива и да се сее много рано, защото съществува опасност  от измръзване, гниене на семената и пониците.

В по-сухи климатични условия, по-редките посеви (с около 10% от оптималното  за съответната група по ранозрелост) дават обикновено по-висок добив. На опитните полета царевичните хибриди (450 FAO), (535 FAO), (580 FAO) дават по-високи добиви при по-рядка сеитба.