Всичко за торенето на земеделските култури.

Торенето

е основно средство за

повишаване на добивите от селскостопанските култури. Чрез него се връща част от хранителните вещества, които растенията изнасят от почвата, за да се поддържа нейното плодородие, подобряват се физичните и химичните свойства на почвата, увеличават се запасите от усвоими хранителни вещества и се създават благоприятни условия за дейността на полезните почвени микроорганизми.

С торенето се постига не само увеличаване на количеството, но се подобрява и качеството на селскостопанската продукция. Оптималното съдържание на азот в почвата осигурява нормален растеж, навременно зреене и получаване на качествена продукция. При едностранно торене с големи количества азот устойчивостта на растенията към гъбичните и други болести отслабва, а при повечето зеленчуци и при картофите се влошават вкусовите качества и съхраняемостта им.

 

Снабдяването на растенията с достатъчно фосфорна храна осигурява бърз растеж на кореновата система, засилване устойчивостта срещу болести и ниски температури, ускорен цъфтеж, зреене на плодовете при овощните видове, подобряване качеството на картофите (увеличава се съдържанието на скорбяла ) захарното цвекло, гроздето, плодовете и зеленчуците (увеличава се съдържанието на захари), тютюна (увеличават се ароматните вещества ) и др. Нормалното снабдяване на растенията с калий повишава тяхната сухо-устойчивост и мразоустойчивост. Влакната на някои технически култури получават по-голяма здравина, повишава се и устойчивостта на житните към полягане. Осигуряването на растенията с хранителни вещества в достатъчна степен може да стане само чрез използуването на органични и минерални торове. При всички торове (органични и минерални) количеството хранително вещество, което се съдържа в даден тор, се изразява в проценти активно (действуващо, чисто) вещество. Азотът се изразява като чист азот ( N), фосфорът като двуфосфорен петоокис (P2O5) и калият като калиев окис (К2O) .

Органичните торове

се наричат още пълни или универсални, защото снабдяват растенията едновременно с азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра и редица микроелементи. Бавното минерализиране на органините торове осигурява с хранителни вещества растенията през целия им вегетационен период. Така се предпазват лесно-разтворимите вещества от измиване, поради което тези торове са особено подходящи за култури , отглеждани при поливни условия и на наклонени терени. Органичните торове влияят благоприятно върху механичните и физичните свойства на почвата и са най- сигурното средство за увеличаване на хумуса в нея. От органичните торове по-широка употреба могат да имат оборският тор, птичият тор и компостите. Използуването на тези торове дава възможност значително да се разшири торенето при отглеждането на зеленчукови и фуражни култури и трайните насаждения.

Минерални торове

В зависимост от вида на основния хранителен елемент, който съдържат, минералните торове се разделят на

Азотни, фосфорни, калиеви, калциеви, магнезиеви и др. Когато торовете съдуржат по-вече от 1 хранителен елемент те се наричат сложни или комбинирани торове.

5.00 / 5 5 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 3 votes, 5.00 avg. rating (96% score)

The post Подхранване на почвата и видове торове appeared first on Разсад.