Торене на земеделските култури.

Как се торят доматите в полиетиленовите оранжерии?

Доматите, които се

отглеждат в полиетиленовите оранжерии са с кратък вегетационен период. Доматите в оранжерията образуват голяма растителна маса и дават висок добив от единица площ. Поради тази причина доматите извличат от почвата с добива си големи количества хранителни вещества.

Характерно е, че доматите се отглеждат при неблагоприятни условия:

 • като къс ден;
 • по-голям брой облачни дни;
 • голяма температурна амплитуда на почвата и въздуха;
 • различна влажност през денонощието.

Всичко изброено по-горе оказва влияние върху минералното хранене на доматите в полиетиленовите оранжерии. За да получим високи добиви от оранжерийни домати, то е необходимо е да се направи агрохимичен анализ на почвата:

 • преди основното торене;
 • при подготовката на оранжерията;
 • един-два анализа през време на вегетацията на растенията.

След получаването на резултатите от анализите се определят и торовите норми. За да получим 1000 кг добив от домати ще ни бъдат необходими: 3 ,0-3,8 кг азот; 1,0-1,2 кг фосфор и 3,3-3,5 кг калий.

Трябва да се знае, че само част от внесените хранителни елементи с минералните торове се използва от растенията. Ефективността от използването им зависи от редица фактори като:

 • физикохимичните свойства на почвата;
 • запасеността на почвата със съответния хранителен елемент;
 • почвената реакция (рН);
 • концентрацията на соли в почвения разтвор и други.

Трябва да се знае, че растенията усвояват около:

 • 50% от внесения азот с минералните торове;
 • 20-25% от фосфора;
 • 55-60% от внесения калий.