Мероприятия в овощната градина.

ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ НА ОВОЩНИТЕ ГРАДИНИ

Повишаването на добивите и качеството на плодовете е тясно свързано с прилагането на ефективни системи на поддържане на почвената повърхност, осигуряващи

запазването и повишаването на почвеното плодородие.

По-голямата част от овощните насаждения в страната се поддържат в черна угар, която има редица предимства пред останалите начини на поддържане на почвената повърхност, но има и съществени недостатъци. При продължително и непрекъснато прилагане на черна угар, особено без да се внасят органични торове се влошават воднофизичните свойства на почвата.

Един от начините за избягване на голяма част от отрицателните страни на черната угар е зеленото торене или т.н. угарно-сидератна система.

Основната задача на зеленото торене са натрупване на органично вещество, подобряване на водния и въздушния режим, намаляване на ерозията и измиването на хранителните вещества, укрепване на почвата(почвозащита), оструктуряване на почвата, разрохване на орния и подорния хоризонт , борба с плевелите  за сметка на засенчването и антагонистичното действие.

Има и становище, че зеленото торене е важно агротехническо мероприятие срещу почвената умора. Сидератите спомагат за очистването на почвата от токсичните вещества, отделени от овощните дървета, като ги включват в метаболизма си и ги инактивират. Счита се, че зеленото торене замества 60-70% от действието на оборския тор.

Главното положително действие на зеленото торене върху хранителния режим на почвата се изразява в мобилизирането на хранителните вещества. Културите за зелено торене чрез мощната си и активна коренова система извличат хранителни елементи от по-трудно разтворимите съединения и в процеса на минерализация ги освобождават в орния слой.

За да има ефект от зеленото торене трябва да се изберат подходящи култури. Към културите за зелено торене се предевяват редица изисквания като най-важните са: да бъдат приспособими към климатичните условия на района, да са по-малко взискателни към почвата, за кратко време да образуват голямо количество растителна маса, да развиват мощна коренова система, да понасят засенчване и утъпкване.

Най-подходящи култури за зелено торене са бобовите, тъй като обогатяват почвата с азот.  Препоръчват се  лупина, фий, фуражен грах, ръж, репко, синап. Ако ще се използват сидерати при неполивни условия най-подходящ е есенният срок на засяване на културите за зелено торене с ранно пролетно заораване. Важно предимство на зимните сидерати е, че използват влагата на есенно-зимните и ранните пролетни валежи. Почвата е добре запасена с влага в ранно-пролетния период и осигурява образуването на голямо количество вегетативна маса от сидератите без вреда за овощните дървета, които консумират по-малко количество вода в този период. Друго преимущество на зимните сидерати е, че до известна степен предпазват корените на дърветата от измръзване. От опити, които се извеждат в сливови градини в Дряново препоръчваме за култури за зелено торене с есенен срок на засяване както следва: ръж, репко, зимен фуражен грах, грахово-ръжена смес.

Най-подходящият срок за засяване на културите за зелено торене е първата половина на септември за репкото и втората половина на септември за ръжта, зимния фуражен грах и грахово-ръжената смес. Препоръчваме следните посевни норми: 28-30 кг/дка ръж, 2 кг/дка репко, 16 кг/дка зимен фуражен грах и за грахово-ръжената смес - 12 кг/дка зимен фуражен грах + 4 кг/дка ръж.

Заораването на зелената маса се извършва през втората половина на април или в началото на май. За препоръчаните от нас култури за зелено торене заораването трябва да става при настъпването на следните фази от развитието на сидератите: начало на изкласяване на ръжта, начало на  цъфтеж на репкото и на зимния фуражен грах. Първоначално е добре да се извърши окосяване на зелената маса или повалянето и чрез валиране и след това да се заорава чрез плитка обработка на 10-12 см.

По отношение на прилагането на зеленото торене няма противоречиви мнения, но се прилага ограничено поради недооценяването му. Използването на това важно агротехническо мероприятие става все по-актуално във връзка с екологизацията на околната среда и биологичното плодопроизводство.

 

Проф. дсн Иванка Витанова

Опитна станция , Дряново