Растително защитни мероприятия в овощната градина. Торовете се класифицират на базата на съдържащите се в тях елементи: серия числа,които посочват, като процент от масата,

количеството хранителен елемент, или елементи, налично в продукта, предназначен за торене. Върху опаковките се нанася последователно съдържанието на азот (N), фосфор (P) и калий (K), когато тези елементи присъстват в продукта. След тях се нанасят и числа, определящи съдържанието на микроелементи (ако има такива).

Съдържащите основните хранителни елементи торове се използват за следните видове торене:

  1.  ОСНОВНО ТОРЕНЕ

Извършва се с онези макроелементи, които остават неподвижни в почвата: фосфор, калий или и двата, в зависимост от конкретната нужда. Състои се в наторяване преди оран, така че хранителните елементи да проникнат в почвата равномерно в тази й част, в която ще бъдат разположени корените на културата.

      2. ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ

Извършва се непосредствено преди сеитба, засаждане (или едновременно с нея). Използва се,за да предостави на културата , ако е необходимо, първата фракция от основните хранителни елементи, необходими за начално развитие на културата. При овошките това торене може да бъде и запасяващо, когато се направи при засаждане на дръвчетата, в доза необходима за първите 2-3 години.

      3. ПОКРИВНО ТОРЕНЕ

Извършва се заедно с обработката на почвата. Важно е за внасянето на азота през вегетацията и в зависимост от развитието на културата.