Jabalkova_gradina_1Овощните дървета извличат големи количества хранителни вещества от почвата. Тъй като се отглеждат много години на едно място се получава едностранно обедняване на почвата от тези вещества и това налага периодично подхранване. Овощните дървета се нуждаят от различни хранителни вещества за своето нормално развитие. От почвата те извличат най-много азот (N), фосфор (Р2О5) и калий (К2О).

Прасковата извлича най-много минерални хранителни вещества, следвана от ябълката, дюлята, сливата и крушата. В зависимост от възрастта нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се променят. Възрастните овощни растения се задоволяват с повече хранителни вещества от младите, които не са встъпили във фаза пълно плододаване. Застаряващите овощни дървета имат най-големи изисквания.

Каква е нуждата на овощните дървета от хранителни вещества се определят най-добре, чрез правенето на почвен анализ. Също така е необходима да се направи и анализ на растителни части (листа и млади завръзи). Когато минералното хранене е недостатъчно това се вижда и с просто око. Наблюдава се отслабване на растежа на дърветата и ненормално развитие на плодовете.

Овощните дървета реагират слабо на подхранване с фосфор и калий и доста силно наторене с азот. Едностранчиво торене на овощните дървета с азот води до появата на смущения в растенията, които се отразяват неблагоприятно на качеството и добива на плодове. Затова трябва да се тори комбинирано с азотни, фосфорни и калиеви торове.

Какви са норми наторене на овощните дървета?

Нормите наторене на овощните дървета зависят от:

  • възрастта на растенията;
  • особеностите на отделните видове;
  • подложките;
  • силата на растеж и размерите на короните;
  • количеството на плодовия товар;
  • запасеността на почвата с хранителни вещества;
  • осигуреността с вода;
  • типа на насажденията;
  • системата на поддържане на почвената повърхност и др.

През първите 3-4 години след засаждането овощните растения не се нуждаят от подхранване, когато са проведени правилно всички мероприятия преди създаването на овощните насаждения, а именно нормално предпосадъчно торене на овощните дървета с оборскитор, фосфорни и калиеви торове.

В неторените преди засаждането им млади овощни насаждения растенията се подхранват предимно с 6-8 до 10 гр. N/м2. С такава норма се подхранват и нормално торените растения след четвъртата година. Когато е необходимо може се внесат в почвата 6-8 гр. Р2О5 и 8-10 гр. К2О5 на м2. Торовете се разхвърлят кръгово около стъблата на овощните дървета или по цялата редова ивица (в гъстите овощни насаждения).

Плододаващите овощни насаждения се торят с 12-20 кг N, 8-12 кг Р2О5 и 8-10 кг К2О на декар. През 2-3 години на декар трябва да се внасят от 3 до 5 тона оборскитор.

В години, когато ябълковите дървета плододават обилно, а насажденията са гъсти, трябва да се тори със завишени торови норми (до 24-25 кг. на декар). В зачимените овощни насаждения торовите норми са с около 30% по-високи. Най-добре е всички овощари да торят с препоръчаните торови норми от службите за съвети в земеделието, които са на базата на направен почвен анализ, както и анализ на растителни части (листа и млади завръзи).

Какви са сроковете наторене на овощните дървета

Сроковете наторене на овощните дървета зависят от възрастта на растенията, вида на тора, свойствата и овлажняването на почвата и др.

Оборскияттор, фосфорните и калиевите торове се внасят през есента, а азотните торове - на 2 или 3 пъти през годината.

Фосфорните и калиевите торове може да се внасят заедно с оборскиятор през 2-3 години със завишени торови норми.

При две подхранвания на овощните дървета с азотни торове 2/3 от годишната торова норма се внася в края на зимата (февруари-март), а 1/3 към края на май - началото на юни. При три подхранвания 1/2 от нормата се внася в края на зимата, 1/4 към края на май - началото на юни и 1/4 през есента. Когато цъфтежът на овощните дърветата е слаб, а растежът е силен , второто подхранване с азот не е необходимо.

Младите овощни дървета се подхранват с азотни торове на два пъти – първия в началото на пролетта, а втория към средата на май.

От начина на внасяне на торовете зависи и достъпът на корените до тях.

Азотните торове са лесно подвижни. Те се разхвърлят по повърхността на почвата и се заравят, чрез плитки обработки. Повърхностно се разхвърлят и оборскияттор, фосфорните и калиевите торове, но те трябва да се заорат по-дълбоко с есенната оран, за да достигнат по-близо до корените на овощните дървета.

В овощните насаждения в които овощните дървета са с по-дълбоко разположена коренова система, на по-тежки по механичен състав почви, фосфорните и калиевите торове могат да се внасят с помощта на машини за дълбоко внасяне на торове на дълбочина около 35 см.

Минералните торове могат да се внасят и чрез листно подхранване на овощните дървета. През юни и юли овощните дървета се пръскат неколкократно с торове за листно подхранване. Пръска се в облачно време или рано сутрин и късно вечер след залез слънце.