Торене на земеделските култури.Сярата като хранителен елемент на растенията.

Сярата е неотменна съставна част на всички белтъчни вещества.

Сярата участва в

азотната обмяна и в окислително-редукционните процеси, стимулира деленето на клетките и дейността на камбия.

Растенията усвояват сярата от почвения разтвор във вид на аниони (SO42-) и от въздуха като SO2. Сероводородът, разтворимите сулфиди и сярната киселина са силно отровни за растенията.

При недостиг на сяра в почвата растежът на растенията се ограничава и продуктивността им намалява. Върху младите листа се явяват светлозелени петна, подобни на петната, които се наблюдават при азотен глад на по-старите листа

Средните запаси на сяра в почвата са 0,06-0,08%, но въпреки това тя не е дефицитен елемент, тъй като се намира в лесноусвоима форма. В почвата се съдържа във зид на органични и неорганични съединения. От неорганичните съединения сулфатите са единствената безвредна за растенията храна, но те лесно се измиват от валежите и поливните води.

В почвата органичните съединения, които съдържат сяра, изпълняват ролята на запаси от сяра. При минерализацията им сярата се превръща в усвоима форма. Същевременно в почвата става известно биологично поглъщане на сяра, но то не довежда до такова изчерпване , че да се появи рязко недостиг от нея.

Източници за обогатяване на почвата със сяра са органичните и неорганичните сярасъдържащи съединения в почвата, съдържащите сяра органични и минерални торове, фунгицидите и хербицидите за защита на растенията и др.