Торене на земеделските култури.Възстановяване на почвеното плодородие чрез зелено торене.


Процесът, при който обръщането на почвата става заедно с растящата върху нея зелена маса, е известен като зелено торене. Влиянието на зеленото торене е подобно на оборския тор - обогатява почвата с ценни микроелементи и азот. Въпреки това зеленото торене се прилага твърде рядко, тъй като ангажира обработваема площ, която остава без реколта. Но зеленото торене има голямо бъдеще , тъй като оборските торове не са достатъчни за цялата обработваема площ. Още повече, ако засятото растение е от бобовите култури и натрупва по корените си грудки от бактерии, то зеленото торене е още по-ценно.

Засяване на бобови култури. Известно е, че реколтата усвоява на декар обработваема земя до 5-10 кг азот и още толкова се измиват от ерозията, така че почвата обеднява на азотни вещества. За да бъде тази обработваема земя плодородна, то трябва да й се възстанови загубеният азот. Той може да се набави от бобовите растения, които имат свойството да "отглеждат" по корените си азотофиксиращи бактерии във вид на грудки. Тази взаимовръзка на бобовите растения с азотофиксиращи бактерии е известна като симбиоза.

За зелено торене с бобови растения се използват няколко вида, от които най-популярна е люцерната, която трябва да заема все повече площи, първо, заради ценната си надземна част - стеблото и второ, заради обогатяването на площите с грудкови бактерии от азот, който става съставна част на почвените минерални хранителни вещества и е достъпен за следващите култури, които ще бъдат засети там.

В практиката често за зелено торене се ползва фий, чийто шушулки и зърно са ценна храна за животните, но най-ценното е, че площите засяти с фий се обогатяват и добиват структура за следващи култури.

Много ценен бобов вид е соята, чийто зърна и брашно са много ценна храна, не само за животните, но и за човека. Ценни бобови растения са също баклата и граха, които не само са добра храна за човека, но и обогатяват почвата с грудкови бактерии от азотофиксиращи видове. Не бива да се пропуска и самият боб - площите засяти с бобови култури обогатяват бедните планински почви, където трудно може да се изкара оборски тор.