Торене на земеделските култури.Торене на домати.


Добър ефект от торене на доматите се получава, както по въпросите за оптималните торови норми, сроковете и начините на торене с минерални и органични торове има научно обосновани решения . Въпросите трябва да се разглеждат и решават в зависимост от биологичните изисквания на културата, насоката на производство на домати, възприетата технология на отглеждане и почвено-климатичните особености на района.

Производствени направления и биологични особености на доматите

При полски условия се отглеждат домати в три производствени направления - ранно, средно ранно и късно полско производство на домати. Поради това те се поставят при различни климатични условия - температура, валежи, почвена и атмосферна влажност. Вегетационният период на доматите в трите производствени направления на отглеждане е също различен; доматите от ранното производство имат вегетационен период 100-110 дни; средно ранните - 150-180 дни, а късните - 90-110 дни. Още по-голямо разнообразие при решаването на въпросите за торене и хранене на доматите внася и използването на голям брой сортове (индетерминантни и детерминантни) с различни изисквания към хранителния режим, а така също и с внедряването на нови технологии на отглеждане на домати.

В сравнение с редица други зеленчукови култури доматите са по-малко взискателни към почвата. За ранното производство на домати са по-подходящи леките и по-топли почви, а за средно ранното - по-тежките.

Доматите имат добра самопоносимост. Добивите от домати и качеството на продукцията обаче винаги са по-добри при правилно редуване на културите. Добри предшественици на доматите са тревните смеси на втората година от разораването, бобовите краставиците, главестото зеле и картофите. Успешно се отглеждат домати и след житни култури.

За подобряване на храненето на доматовите растения и повишаване ефективността на минералното торене на домати важно значение има оптималната влажност на почвата. При недостиг на вода в почвата фотосинтезата и растежът отслабват, плодообразуването намалява, нарушава се минералното хранене и настъпва опасност от силно повишение концентрацията на почвения разтвор, особено при интензивно торене. До плодообразуването оптималната почвена влажност е 70% от ППВ, а по време на плододаването - 80-85% от ППВ. Прекомерното овлажняване на почвата вследствие обилно поливане или продължителни валежи също влияе неблагоприятно върху растежа на растенията. Доматите предпочитат умерената влажност на въздуха - 60-65%.

Интензивността на осветлението също влияе върху храненето на доматовите растения. При по-слаба интензивност на осветлението се намалява натрупването на растителна маса на единица площ, а също и количеството на усвоените хранителни елементи от доматите. Най-силно се намалява усвояването на фосфора и азота. При два пъти по-слабо осветление повишаването на дозите на азота се отразява отрицателно върху развитието на доматовите растения. Затова при намалено осветление в периода на формирането на бутоните от първото съцветие се препоръчва да се увеличи фосфорно-калиевото торене на доматите.

През отделните фази на развитие - изграждане на кореновата система и вегетативната маса, образуването, нарастването и узряването на плодовете, доматите имат различни изисквания от азот, фосфор и калий. При правилно торене на доматите с азот се увеличава формирането на вегетативни и репродуктивни органи и в крайна сметка - добивът. За отделните сортове домати са необходими различни количества азот. Сортовете домати с буен вегетативен растеж (с голяма листна маса) изискват по-големи количества азот в сравнение с по-слабо облистените. Усиленото азотно хранене непосредствено след засаждането или малко по-късно (при цъфтежа на второто съцветие) увеличава ранозрелостта и общия добив.

Доматите са азотно позитивните растения, при които торенето с високи дози азот не влияе отрицателно върху развитието на растенията и узряването на плодовете. При недостиг на азотно хранене листата на растенията остават малки, светлозелени и зелено-жълти. Жилките на листата изменят жълто-зелената си окраска в синьо-червена, особено от долната страна на листата. Стъблата са тънки, твърди и влакнести, приемат същата окраска, както и жилките. Страничното разклонение и растежът на филизите са слаби. Плодовете са малки, бледозелени, при узряване се оцветяват в яркочервен цвят.

По отношение изискванията към фосфорното хранене доматите се отнасят към средно взискателните зеленчукови култури. Известно е обаче, че те реагират най-силно на азотно и фосфорно торене на доматите.

Недостигът на фосфор предизвиква видими изменения в доматовите растения - петна с виолетов до лилав оттенък от долната страна на листата (по-късно целите растения - дръжките и стъблата, придобиват тази окраска), тънкостъбленост, задържане на растежа на кореновата система, увеличаване процента на изресяването на цветовете, закъсняване в цъфтежа и узряването на плодове, които най-често са дребни. Признаци на умерен недостиг на фосфор могат да се появят и в периода на плододаване. В този случай виолетовият оттенък се появява по жилките и долната повърхност на листата. Плодовете узряват лошо.

При благоприятен фосфорен режим растенията развиват добра коренова система, която осигурява добър растеж и развитие, ускоряване на цъфтежа и плододаването, повишаване на добива. Освен това качеството на плодовете се подобрява - увеличават се сухото вещество, захарите и витамин С.

Доматите изпитват остра нужда от фосфор в началото на своето развитие. Особено висока взискателност към фосфора доматите проявяват в периода на формирането на първите генеративни органи. Това е изразено най-силно при сортовете с по-къс вегетационен период.

Калият е също безусловно необходим елемент, който се съдържа във всички растителни органи на доматите. Калият влияе върху водния режим на растенията , върху устойчивостта им към неблагоприятни условия, повишава устойчивостта на болести по доматитеи качеството на продукцията. Поглъщането на обменния калий от почвата зависи от натрупването на сухо вещество в растенията. То е особено интензивно в периода на нарастването на плодовете. Натрупването на калий в доматовите растения варира в зависимост от съдържанието му в почвата й нормата на торене с калиеви торове. Обезпечаването на доматите с фосфор във фазата цъфтеж и начало на завързване, както и с калий по време на плододаването, способства за доброто развитие на растенията и за повишаването на добива от домати.