Торене на земеделските култури.Как да торим царевицата?.


За да получим високи добивие необходимо да торим царевицата правилно и достатъчно. Торенето на царевицата зависи от типа на предшественика, запасеността на почвата, възможностите за напояване, гъстотата на посева и вегетационния период на хибридите.

Прието е запасеността на почвата да се определя, като слаба, средна, много добра и отлична.

Елемент

Степен на запасеност

Съдържание в мг. на 1000 гр. почва

Азот

слаба 40 мг. средна 40-60 мг. много добра 60-80 мг. отлична над 80 мг.

Фосфор

слаба до 10 мг. средна 10-15 мг. много добра над 15 мг.

Калий

слаба до 13 мг. средна 13-16 мг. много добра 16-20 мг. отлична над 20 мг.

За да получим 100 кг. добив зърно царевицата извлича от почвата 2 ,5-3 кг. азот, 1-1,3 кг. фосфор, 2,2-3 кг. калий и около 3 кг. магнезий. На декар от микроелементите с реколтата се извличат 40-80 г. бор, 240-260 г. манган, 80-160 г. мед, около 1 г. молибден, 30-40 г. цинк. Царевицата е особено чувствителна към недостига на цинк, най-вече върху карбонатни почви. На такива почви царевицата се засяга и от недостиг на бор и желязо.

Нужно е да се направи анализ на почвата за да се определи торовата норма за декар. При невъзможност да се направи почвен анализ могат да се приложат следните примерни торови норми за торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене на царевица:

Царевица без напояване:

преди сеитба N16P16K16 35-40 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 10-18 кг/дка; преди сеитба N18P36 15-22 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 18-30 кг/дка; преди сеитба N6P28K28 20-30 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 20-30 кг/дка.

Царевица с напояване:

преди сеитба N16P16K16 50-70 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 24-36 кг/дка; преди сеитба N18P36 25-32 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 32-36 кг/дка; преди сеитба N6P28K28 32-42 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 40-50 кг/дка.

Балансирано наторената царевица е по-устойчива на засушаване.

За да получим високи добиви от царевица е необходимо да водим борба срещу болестите и неприятелите по царевицата.

Много стопани прилагат 4-7 годишно монокултурно отглеждане на царевица. Това води до бързо повишаване на:

плътността на редица опасни плевели паламида, бутрак, балур, кощрява и др; болести главни, фузариози и др; неприятели телени червеи, хоботници и др.

При отглеждане на царевицата на поливни условия е нужно броят, ритъмът и количеството вода при отделните поливки да се съобразяват с количеството паднали валежи и нуждите на културата през отделните месеци и фази.