Торене на земеделските култури.Как да торим царевицата?.


За да получим високи добивие необходимо да торим царевицата правилно и достатъчно. Торенето на царевицата зависи от типа на предшественика, запасеността на почвата, възможностите за напояване, гъстотата на посева и вегетационния период на хибридите.

Прието е запасеността на почвата да се определя, като слаба, средна, много добра и отлична.

Елемент

Степен на запасеност

Съдържание в мг. на 1000 гр. почва

Азот

слаба 40 мг. средна 40-60 мг. много добра 60-80 мг. отлична над 80 мг.

Фосфор

слаба до 10 мг. средна 10-15 мг. много добра над 15 мг.

Калий

слаба до 13 мг. средна 13-16 мг. много добра 16-20 мг. отлична над 20 мг.

За да получим 100 кг. добив зърно царевицата извлича от почвата 2,5-3 кг. азот, 1-1,3 кг. фосфор, 2,2-3 кг. калий и около 3 кг. магнезий. На декар от микроелементите с реколтата се извличат 40-80 г. бор , 240-260 г. манган, 80-160 г. мед, около 1 г. молибден, 30-40 г. цинк. Царевицата е особено чувствителна към недостига на цинк, най-вече върху карбонатни почви. На такива почви царевицата се засяга и от недостиг на бор и желязо.

Нужно е да се направи анализ на почвата за да се определи торовата норма за декар. При невъзможност да се направи почвен анализ могат да се приложат следните примерни торови норми за торене на царевица:

Царевица без напояване:

преди сеитба N16P16K16 35-40 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 10-18 кг/дка; преди сеитба N18P36 15-22 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 18-30 кг/дка; преди сеитба N6P28K28 20-30 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 20-30 кг/дка.

Царевица с напояване:

преди сеитба N16P16K16 50-70 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 24-36 кг/дка; преди сеитба N18P36 25-32 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 32-36 кг/дка; преди сеитба N6P28K28 32-42 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 40-50 кг/дка.

Балансирано наторената царевица е по-устойчива на засушаване.

За да получим високи добиви от царевица е необходимо да водим борба срещу болестите и неприятелите по царевицата.

Много стопани прилагат 4-7 годишно монокултурно отглеждане на царевица. Това води до бързо повишаване на:

плътността на редица опасни плевели паламида, бутрак, балур, кощрява и др; болести главни, фузариози и др; неприятели телени червеи, хоботници и др.

При отглеждане на царевицата на поливни условия е нужно броят, ритъмът и количеството вода при отделните поливки да се съобразяват с количеството паднали валежи и нуждите на културата през отделните месеци и фази.