Торене на земеделските култури.Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.


Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони е разработена в изпълнение на изискванията на Наредба 2 от 13.09.2007 , за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Мерките от програмата са задължителни за всички земеделски стопани на територията на нитратно уязвимите зони (НУЗ) , в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници. Програмата се прилага за периода от 1 януари 2011 до 31 декември 2014 г.

Общи мерки при употребата на азот съдържащи торове (органични и минерални)

1. Да не се внасят азот-съдържащи торове при полски култури в следните периоди:

от 15 ноември да 31 януари за Южна България; от 1 ноември до 31 януари за Северна България; от 1 ноември до 15 февруари на свободни площи и площи, заети с трайни култури; от 15 ноември до 15 февруари при създаване на нови овощни насаждения. При тях по изключение се допуска внасяне на оборски тор до 15 ноември.

2. Азот-съдържащите торове да се разпределят равномерно върху почвата, със специализирана техника.

3. Да не се внася пресен оборски тор. Твърдият оборски тор да се съхранява най-малко 6 месеца преди внасяне, а течния поне 4 месеца.

4. Органичните торове да се заорават в почвата непосредствено след разпръскването върху почвената повърхност, с подходяща почвообработваща техника.

5. За да се избегне риска от излишък на нитрати в растенията и почвата:

при всички култури, количеството внесени азотни съединения от органичен тор през годината не трябва да надвишава 17 кг азот на дка; нормите за торене с азот се определят след извършване на агрохимичен анализ на почвата ; препоръките за торене се изготвят на базата на баланс между необходимото количество азот за развитието на културите и азота, който може да бъде доставен на културите от почвата и чрез наторяване.

6. При внасяне на повече от 12 кг активно вещество азот от минерален тор на декар, торовата норма да се раздела на две-до 1/3 от нормата да се внася предсеитбево или преди засаждането, а разликата да се оставя за подхранване.

7. На почви с лек механичен състав (песъчливи), азотната норма да се разделя на две или три части, за да се избегне просмукването на нитрати в по-долните почвени слоеве и попадането им в плитките подземни води.

8. Да не се тори с азот-съдържащи торове на напълно замръзнала почва, както и на почва, изцяло или отчасти покрита със снежна покривка.

9. Да не се внасят азот-съдържащи торове по време на валежи и след това, докато почвата е преовлажнена.

10. При равнинни терени да не се използват азот-съдържащи торове край повърхностни водни обекти на разстояние по-малко от 5 м.

Допълнителни мерки при употреба на азот-съдържащи торове на терени с наклон, по-голям от 6 градуса

1. Обработката на почвата да се извършва контурно (по хоризонталите), или напречно на склона.

2. При създаване на трайни насаждения,редовете да се ориентират в посока на хоризонталите на склона и междуредията да се затревяват.

3. За да се предотврати изнасяне на хранителни вещества по склона, торовата норма да се разделя на две - до 1/3 от нормата да се внася предсеитбено, а останалото количество да се оставя за подхранване по време на вегетацията.

4. Да не се извършва торене на площи с наклон, по-голям от 12 градуса , , ако разстоянието до повърхностни водни обекти е по-малко от 50 м.

Съхранение на Минерални торове

1. Торовете трябва да се съхраняват в специализирани складови помещения

2. Насипните и опакованите торове се съхраняват разделно. На всеки тор се поставя табелка с надпис.

3. Амониевата селитра да се съхранява само в опаковано състояние.

4. При липса на складова база да се съхраняват под навеси или складови помещения, пригодени за съхранение.

5. Не се допуска съхранение на насипни минерални торове на открити площадки.